Annonser

Disciplinärende Beslut 2011

8 Advokat har inte förvissat sig om klienten ville överklaga. Erinran.

Bakgrund
A har varit förordnad försvarare åt X i mål där X var åtalad för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.

Anmälan
Av anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 3 januari 2011, framgår bl.a. följande.

A hade bara bråttom när det var rättegång och brydde sig inte om vad han skrev på lappar till honom. Han hade inte tid med paus och han hade inte heller tid med honom efter rättegången. Han sade bara att han inte hade tid och så sprang han iväg och X fick stå där ensam när åklagaren stod och pratade med motparten.

Motparten påstod att han hade en suv. X skrev till honom att han har en pytteliten bil, det handlar ju om trovärdighet. Han hade mödosammat sig med att fotografera hur vägen såg ut, det brydde han sig inte om att visa. Motparten visade rätten en dålig GPS-karta. Han har fotat bilen och mejlat till honom, men han bryr sig inte.

När han ringer till A:s kontor är han inte inne utan A ringer sedan tillbaka och meddelar att han inte har tid med honom. X ville diskutera överklagan och hade fått reda på att rätten tydligen även räknat på fel inkomst. Även detta har han försökt att ringa A men har bara fått till svar att han inte har tid och att han inte kan göra något åt det.

Han blev påkörd bakifrån, solklart inte hans fel. Han har haft körkort i 40 år och har endast en fortkörningsbot. Trots det har han dömts till böter. Han har haft en advokat som inte har brytt sig och har ingen chans att överklaga.

Advokatens yttrande
A har i yttrande den 18 januari 2011 tillbakavisat framförda anmärkningar och anfört bl.a. följande.

Han uppfattar kritiken som att han inte ägnat erforderlig tid och inte heller visat engagemang vid utförandet av uppdraget.

X var på besök hos honom den 10 september 2010 varvid de diskuterade förhållandena i målet. Förhandlingen hölls den 20 september och dom meddelades den 4 oktober 2010. Vid genomgång med den först förordnade försvararen, B, framkom att denne också haft genomgång med X varefter vittne åberopades till styrkande av det händelseförlopp som X gjorde gällande var det korrekta. Kontakt förekom med det sålunda åberopade vittnet inför rättegången. I sak var förhållandena de att X var åtalad för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Han skulle, enligt åtalet, ha gjort en alltför kraftig inbromsning framför några cyklister av vilka ett par åsamkats skador. X:s inställning var att han bromsat in då en katt sprang över vägen efter att han kört om cyklisterna. Det av försvaret åberopade vittnet berättade om katten medan ett par av åklagaren åberopade vittnen, vilka åkt i en bil i det motsatta körfältet, de hade således fri sikt över vägen framför sig och båda uppgav att de inte sett något djur på vägbanan.

Han försökte framföra att vissa av de uppgifter som X framförde inte hade bäring på den fråga som således var av betydelse för tingsrättens bedömning, sålunda om det fanns någon katt som sprang över vägen eller inte. Han kunde dock själv berätta i förhöret med honom själv vilka omständigheter han vill framhålla härutöver.

Att X ville vara kvar i tingsrättsbygganden efter förhandlingen oaktat domen skulle meddelas vid ett senare tillfälle är fullt möjligt. A hade dock kontakt med honom per telefon därefter, vilket han själv uppger.

Innan rättegången hade han således ett sammanträffande med X samt därutöver kontakter per telefon. Han har inte uttryckt sig med att han inte har tid med honom. X gör gällande att A själv skulle ha ringt upp honom för att förklara att han inte hade tid med honom vilket är ett märkligt påstående. Det är dock givetvis fullt möjligt att X önskat ännu mer kontakt än den de hade. Tilläggas kan slutligen att tingsrättens motivering i sak helt grundades just på frågan om existensen av katten vilket också bevisningen från båda sidor tog sikte på.

Han ifrågasätter inte att X själv lagt ner en hel del arbete inför rättegången. Han har bl.a. in­hämtat ett belastningsregister­utdrag vilken överlämnats till A. Att ett sådant inhämtas av rätten ex officio kände han således inte till.

Genmäle från anmälaren
X har i genmäle som inkom den 8 februari 2011 bemött advokatens yttrande och anfört bl.a. att A aldrig har tid för honom och att kontentan av det hela blivit att tiden för överklagan gått ut och att han förlorat och blivit oskyldigt dömd och har ingen som helst chans till upprättelse. Han har blivit 21 000 kronor fattigare och har dömts till vårdslöshet i trafik.

Ytterligare yttrande från advokaten
A har i yttrande den 10 februari 2011 bl.a. anfört att det kan konstateras att X bekräftar att de haft kontakt även efter domen men att denne nu ger uttryck för att han skulle ha velat ha mer kontakt. Det synes som om han menar att om de skulle haft ytterligare kontakter så skulle han ha velat överklaga fastän han inte sagt det när de talades vid i telefon.

Ytterligare skriftväxling
Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet. Därvid har X bland annat gett in det mail han dagen efter huvudförhandlingen skickade till A, i vilket han anger vissa tillägg som han vill skall göras vid överklagandet.

Nämndens bedömning och beslut
Med hänsyn bland annat till det som klienten framförde i mail till A dagen efter förhandlingen borde A ha förvissat sig om klienten ville överklaga. Genom att inte göra det har A åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.