Annonser

Centralt referensinhämtande ska avlasta avdelningarna

Den första januari i år tog Advokatsamfundets kansli över uppgiften att hämta in referenser för dem som ansöker om inträde. Lokalavdelningen fortsätter dock att vara en viktig remissinstans i lämplighetsbedömningen.

Frågan om hur inträdesärendena ska hanteras har diskuterats i flera år. Den stora tillväxten i advokatkåren har gjort referensinhämtandet till en allt tyngre arbetsuppgift, särskilt för de största lokalavdelningarna.

Förslaget att kansliet ska ta över den administrativa delen, alltså att begära och ta emot referenser för de sökande, kommer från Arbetsgruppen för översyn av avdelningarnas verksamhet. Den 8 december fattade Advokatsamfundets huvudstyrelse beslut om att följa förslaget.

– Vi ser positivt på den här förändringen. Det underlättar avdelningens administration och frigör resurser för sådant som är viktigare ur ett avdelningsperspektiv, säger Johan Hessius, ordförande i Stockholmsavdelningen.

Eftersom en överväldigande del av de biträdande juristerna finns i Stockholm har avdelningssekreteraren och hennes byrå fått lägga mycket tid på att skicka och ta emot brev om referenser. Johan Hessius hoppas att förändringen kan medföra ökad effektivitet och minskade kostnader för hanteringen av inträdesärendena.

För avdelningarna innebär förändringen alltså mindre arbete. I stället för att själva begära in referenserna kommer avdelningarna att få hela ärendena, inklusive referenser, att ta ställning till när man ska bedöma de sökandes lämplighet. I gengäld får lokalavdelningarna betala en avgift per sökande till Advokatsamfundet.

För dem som ansöker om inträde innebär reformen inga större förändringar. Advokatsamfundets kansli kommer dock att begära in referenser per e-post, så i möjligaste mån ska de sökande ange e-postadress till de personer man åberopar.

Den nya ordningen gäller för ansökningar som kommer in från och med den första januari 2008.

UB