Annonser

Lyckad brottmålsdag får uppföljning

Nyligen höll Åklagarmyndigheten, Sveriges advokatsamfund och Domstolsverket för första gången en gemensam Brottmålsdag. Gensvaret blev mycket gott och det är redan klart att det blir en uppföljning.

Ett stort antal besökare hade sökt sig till Brottmålsdagen i Stockholm den 6 december för att delta i seminarierna och diskussionerna.

Riksåklagare Fredrik Wersäll, Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekretare och Thomas Rollén, Domstolsverkets generaldirektör berättade att man diskuterat och enats om att fortsätta samarbetet och dialogen för att följa upp årets Brottmålsdag. För ändamålet har man bildat en arbetsgrupp.

Jur. dr. Karol Novak talade under rubriken ”En rättvis rättegång – hur påverkar Europakonventionen förhandlingen”. Novak konstaterade att i hela Europa lider ländernas rättssystem av resursbrist. Det får till följd att rättsprocesserna tar för lång tid. Och just detta är något som Europadomstolen ofta är kritisk mot. I en internationell jämförelse visar det sig att de nyblivna demokratierna satsar mest på sitt rättsväsende.

– Och ett väl fungerande rättsväsende är den olja som samhällsmaskineriet behöver för att fungera, sade Novak.

Under programpunkten ”Vad får man fråga i sexualbrottmål?” medverkade rådman Hjalmar Forsberg. Han sade att för rättens ordförande gäller det att finna balanspunkten så att försvaret tillåts att ställa tuffa frågor samtidigt som målsäganden får en korrekt behandling.

Chefsåklagare Tora Holst betonade att rättegången inte får bli en värre kränkning än själva handlingen som målsäganden utsatts för.

– Rättegången ska i stället bli en del i bearbetningen och upprättelsen, sade hon.

Advokat Nils Uggla varnade för att man som försvarare går för hårt åt målsägaren. Det blir lätt kontraproduktivt och motviljan mot försvararen kan spilla över på den tilltalade. Samtidigt underströk han att det är viktigt att ställa relevanta frågor, även om de är obekväma.

Under programpunkten ”Förhör och motförhör” medverkade lagman Mikael Mellqvist. Han betonade vikten av att ge vittnet en huvudroll under processen. Som förhörshållare ska man uppmuntra och stödja vittnet under förhöret och individuellt anpassa förhöret efter vittnet. Han underströk även att det är angeläget att den som håller förhör har förberett sig noga.

Advokat Ghita Hadding Wiberg beskrev hur viktigt det är att man som förhörshållare ställer korta och koncisa frågor samt att man innan vet vilka svar man vill få fram genom förhöret. Man ska inte ställa för många frågor, utan sluta i tid och tänka på ordval och formulering.

Magnus Lindgren, viktimolog, konstaterade att i svensk rätt dominerar gärningsmannaperspektivet. Denna metod skymmer brottsoffret och dess upplevelse av händelsen. Han efterlyste därför ett bredare perspektiv.

Advokat Sofia Björksten menade att det är viktigt när det förekommer barn i rätten att processen anpassas efter dem. Hon uppmanade till övertydlighet och att det är väsentligt att barnet får komma till tals under processen eftersom det då är lättare för barnet att acceptera domen.

Dagen avslutades med en debatt med bland andra JK Göran Lambertz, hovrättslagman Staffan Levén, överåklagare Lisbeth Johansson samt advokat Tomas Nilsson. Debatten utgick från rapporten ”Felaktigt dömda” och en diskussion fördes kring rättssäkerhetsfrågor. Frågan var om beviskraven har sänkts, hur rättssäkerheten ska stärkas och hur man ska få fram bättre förundersökningar. Diskussionen visade att det idag råder två vitt skilda sätt att se på rättssäkerhetsfrågorna. Slutligen betonades vikten av samarbete och man efterlyste en fortsatt debatt kring rättssäkerheten.

Maria Palm/Tom Knutson