Annonser

Färre advokater anmäls till disciplinnämnden

Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2006: Antalet anmälningar av advokater fortsätter att sjunka. Under 2006 behandlade Advokatsamfundets disciplinnämnd 516 ärenden. 85 av anmälningarna ledde till någon påföljd, i de allra flesta fallen en erinran. En advokat uteslöts och två tilldelades varning med straffavgift.

Trots att antalet advokatuppdrag och advokater ökar stadigt anmäldes färre advokater till disciplinnämnden än under både 2004 och 2005. Under det gångna året inkom 516 anmälningar mot advokater, varav drygt 40 avsåg omprövningar av tidigare avgjorda ärenden.

Totalt behandlades 588 disciplinärenden under 2006. I 85 av fallen fälldes de anmälda advokaterna för att ha brutit mot god advokatsed. Disciplinämnden eller någon av de tre prövningsavdelningarna gjorde dessutom uttalanden i ytterligare 25 fall.

Antalet advokatuppdrag i Sverige beräknas ha överstigit en halv miljon under perioden.

– Det är glädjande att antalet anmälningar minskar, trots att antalet advokatuppdrag stadigt ökar. Det visar att svenska advokater håller en hög etisk standard, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

En advokat blev utesluten ur samfundet. Advokaten hade lämnat en utomstående person uppgifter som han fått i samband med en häktningsförhandling. Förhandlingen hölls inom stängda dörrar och beslut om restriktioner och yppandeförbud hade meddelats.

Två advokater tilldelades varning med straffavgift. Den ena advokaten hade bland annat försummat att sända in revisionsberättelser, vilket Advokatsamfundets bokföringsreglemente kräver. Han hade också, i strid med dåvarande aktiebolagslag, upptagit otillåtna lån i advokataktiebolaget. Den andra advokaten uppträdde alkoholpåverkad vid förhandling i domstol. Advokaten hade tidigare gjort sig skyldig till likartat uppträdande.

I 20 ärenden utdelades varningar I de flesta ärenden som ledde till åtgärd mot advokaterna utdelades den mildaste påföljden, erinran.