Annonser

Advokatbyråer kan tvingas omorganisera verksamhet

Regeringsrättens nej till Helsingborgsmodellen gör att många advokatbyråer nu kan tvingas omstrukturera sin verksamhet.
Regeringsrätten har i två domar prövat den så kallade Helsingborgsmodellen från både inkomst- och mervärdesskatterättsliga utgångspunkter. Domarna innebär bland annat att advokatverksamhet som bedrivs enligt denna modell inte ger delägarbolagen rätt att dra av ingående moms.

KommanditbolagBakgrunden i det prövade fallet var att ett antal advokater gemensamt beslutat bedriva advokatverksamhet i kommanditbolagsform. Advokaterna ägde varsitt aktiebolag (advokatbolag) vilka, i egenskap av kommanditdelägare, avsågs tillhandahålla “sin” advokat till kommanditbolaget. Enligt ett separat konsultavtal skulle advokaten vara verksam inom den verksamhet som skulle bedrivas i kommanditbolaget och advokatbolaget skulle erhålla ersättning härför. Lika stor ersättning skulle utgå till samtliga kommanditdelägare.Regeringsrättens slutsats att advokatbolagen - genom att ställa “sin” advokat till kommanditbolagets förfogande - inte bedriver självständig verksamhet motiverades med att samtliga avtal ska ses som en enhet. De tjänster som reglerades i konsultavtalet ansågs ingå i det förvaltningsansvar som advokatbolaget iklätt sig genom att teckna kommanditbolagsavtalet. Eftersom konsultavtalet inte tillmättes någon självständig betydelse saknade advokatbolagen rätt att dra av ingående moms.

Effekterna analyserasPå Sveriges advokatsamfund analyserar man nu närmare vad Regeringsrättens domar får för effekter. Regeringsrättens avgörande får stor betydelse för advokatkåren, eftersom åtskilliga advokater har organiserat sin verksamhet enligt Helsingborgsmodellen. Samfundet har tagit initiativ till överläggningar med Riksskatteverket för att försöka finna en lösning som kan fungera i praktiken för de advokater som hittills tillämpat Helsingborgsmodellen. Det gäller också att försöka finna former för hur man övergångsvis skall förfara.

DiskussionerAdvokat Brita Munck-Persson på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som på uppdrag av Sveriges advokatsamfund har granskat domarna, konstaterar att det enligt Regeringsrättens domslut inte längre är möjligt för de advokatbolag som tilllämpar Helsingborgsmodellen att dra av ingående moms i bolaget. - Man bör därför snarast lägga om verksamheten. Advokatsamfundets diskussioner med Riksskatteverket, som kommer att äga rum i slutet av maj, resulterar förhoppningsvis i att det fortfarande skall gå att organisera verksamhet i handelsbolagsform med rätt till avdrag för ingående moms, säger Brita Munck-Persson.

TOM KNUTSON