Annonser

Svagt intresse för åtgärder mot diskriminering

Att leva upp till lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet verkar inte vara någon prioriterad fråga på landets advokatbyråer. Bara hälften av de byråer som omfattats av DO:s tillsynskampanj lämnade in sina svar i tid.
Många har ifrågasatt nödvändigheten av kampanjen, säger Eva Andersson, projektledare hos Ombudsmannen för etnisk diskriminering, DO.DO gjorde i april en enkätundersökning bland totalt 150 managementkonsulter, revisionsbyråer och advokatbyråer för att få svar på hur företagen lever upp till lagens krav på aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet.Företagen fick bland annat svara på huruvida de driver något planmässigt arbete för att hindra och förebygga etnisk och religiös diskriminering på arbetsplatsen. 20 av de tillfrågade var advokatbyråer.Nio av de tillfrågade advokatbyråerna hade inte kommit in med något svar när tiden gick ut. Ännu sämre såg det ut i de båda andra branscherna, där blott en tredjedel svarat i tid.Av de elva advokatbyråer som svarat får drygt hälften, sex stycken, godkänt. De har enligt DO åtminstone inlett ett planmässigt arbete för att bekämpa diskriminering. Några har välskrivna och genomtänkta dokument. Resten får dock underkänt.- Dessa har ofta svarat att de inte har några problem och därför inte ser några behov av speciella åtgärder. Det kan förvisso vara sant men nu är ju det här faktiskt en lagstiftning som ställer vissa krav, säger Eva Andersson.Hon tycker att resultatet är dåligt, med tanke på att lagstiftningen har gällt sedan 1999.- Det visar ganska tydligt att man generellt är ointresserad av lagen. Men några byråer har också blivit intresserade och vill göra mer. Ett av syftena med kampanjen är ju just att väcka kunskap och intresse för lagstiftningen.

Sprida goda exempelDO har nu gått ut med påminnelser till dem som inte svarat och inlett diskussioner med dem som inte lever upp till lagen.- Vi vill hellre träffa överenskommelser så att man inleder ett planmässigt arbete än att hota med vite, säger Eva Andersson.Tanken är också att ta hjälp av de byråer som kommit längst med att sprida goda exempel till resten av kåren. Linklaters är en av de advokatbyråer i undersökningen som kommit långt. Där pågår ett arbete att ta fram en ny jämlikhetspolicy, där även frågor om etnisk diskriminering ingår.- Vi har en gedigen ambition att snarast förankra en sådan policy hos våra medarbetare, säger Anne-Marie Dahlman på byråns personalavdelning. Vi ser det som självklart att prioritera denna fråga, med tanke på hur det ser ut på många andra arbetsplatser i dag. Det vore genant om vi som advokatbyrå då inte är väl rustade.

Hans Hellberg