Annonser

Samfunds-ja till MR-institution

Advokatsamfundet är positivt till inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter, men fastslår i sitt remissvar att en ny myndighet inte får bli ”ett alibi för att försvåra för enskilda att få praktisk möjlighet att få gehör och genomslag för sina fri- och rättigheter”. 

Advokatsamfundet säger i stora drag ja till förslagen om en nationell institution för mänskliga rättigheter, som i början av maj presenterades i en promemoria. Samtidigt är det, enligt samfundet, viktigt att institutionen utformas på rätt sätt, annars kan den vålla mer skada än nytta.

Precis som utredningen anser Advokatsamfundet att myndigheten inte ska pröva individuella fall. Till skillnad från utredaren menar dock Advokatsamfundet att den nya myndigheten inte bör ägna sig åt opinionsbildning och policyskapande. I stället bör den främst arbeta med att utvärdera hur fri- och rättigheter re­spekteras.

I utredningen föreslås att den nya myndighetens arbete ska utgå från ”de grundlagsstadgade fri- och rättigheterna, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser på de mänskliga rättigheternas område”.

Samfundet understryker avslutningsvis att ”institutionen inte får bli ett alibi för att försvåra för enskilda att få praktisk möjlighet att få gehör och genomslag för sina fri- och rättigheter” och anser att den nya institutionen bör granska JK:s roll och processföring inom MR-området. Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

(Ds 2019:4)