Annonser

Advokatsamfundets tillsyn ur ett klientperspektiv

Advokatsamfundets tillsyn är synnerligen väsentlig och givetvis ett angeläget skydd mot oegentligheter från en medlem. Revisorsintygen bör därför vara tillgängliga för den klient som visar att han har ett fullständigt legalt syfte att få del av intyget och, för det fall att intyget inte lämnats, få vetskap om detta vid förfrågan. Det anser advokat Göran Rise som menar att det är dags att ändra den nuvarande ordningen.

Advokatsamfundet är anförtrott att utöva proaktiv tillsyn över medlemmarna. En viktig del i denna verksamhet är att granska de revisorsintyg, som ska säkerställa att advokaternas ekonomi och bokföring är i god ordning. Intygen ska innehålla att advokaten hanterat klienternas medel enligt lag och bokföringsreglementet. Revisorsintyget ska lämnas årligen. Samfundet har skärpt reglerna under 2018 och nu ska den advokat som inte inkommer med intyget erhålla varning med en straffavgift om 5 000 kronor.

Fråga har nu uppkommit om dessa intyg är sekretessbelagda, då Advokatsamfundet har vägrat mig att för en klients räkning få del av en kollegas intyg för de senaste tre åren. Klienten hade i sin tur anförtrott denne betydande belopp och inte fått någon slutredovisning som visade på vilket sätt hennes medel förvaltats av advokaten. Och givetvis inga pengar!

Saken – kollegans hantering av klientmedel – var tidigare föremål för prövning av disciplinnämnden, men är numera inte aktuell, då advokaten ifråga på egen begäran utträtt ur samfundet.

En årsredovisning för det fall den skulle ha lämnats visar inte på vilket sätt klientmedlen hanterats, då någon revisorsberättelse inte behöver lämnas i förevarande fall.

In casu förelåg starka skäl att misstänka att advokaten inte skött sina åligganden under de senaste tre åren och underlåtit att inkomma med intyg som visade att allt stod rätt till i hanteringen av klientmedel. En skadeståndstalan inleddes mot advokaten jämte brottsanmälan och som en omständighet åberopades att ingen årsredovisning inlämnats. Avsaknande av revisorsintyg hade kunnat stärka klientens talan ytterligare.

För det fall att intygen lämnats i tid till Advokatsamfundet och inga anmärkningar riktats i revisorsintygen skulle en skadeståndstalan dessutom kunna riktas mot revisorn för vårdslöshet i sin yrkesutövning. För det fall anmärkningar framförts i ett revisorsintyg kan det också vara av intresse för kommande klienter att få veta vilka åtgärder som Advokatsamfundet vidtagit i disciplinärt förfarande mot den advokat som misskött hanteringen av sina klientmedel för att förhindra att klienten blir utsatt för ett brottsligt förfarande. En synnerligen viktig upplysning som Advokatsamfundet enligt min mening ska kunna tillhandahålla som ytterligare en säkerhet för den som söker advokathjälp och anförtror advokaten betydande belopp för till exempel ett fastighetsköp. Det är dessvärre inte alltid tillräckligt med titeln advokat. Jag menar självfallet inte att samfundet i sig ska borga för advokatens ärlighet.

Öppenhet och transparens i dessa frågor är viktig för att bibehålla det absoluta kravet att pengar som anförtros en advokat är säkra. Advokattiteln ska faktiskt borga för detta så långt det är möjligt.

Samfundets ställningstagande är därför uppseendeväckande och främjar inte klienternas sak genom att revisorsintygen är sekretessbelagda.

Advokatsamfundets tillsyn är synnerligen väsentlig och givetvis ett angeläget skydd mot oegentligheter från en medlem. Revisorsintygen bör därför vara tillgängliga för den klient som visar att han har ett fullständigt legalt syfte att få del av intyget och för det fall att intyget inte lämnats få vetskap om detta vid förfrågan. Jag har svårt att föreställa mig något annat skyddsintresse med revisorsintygen än klientens utöver vårt allmänna rykte att vara obrottsligt lojala och hederliga.

Det är dags att ändra den nuvarande ordningen i analogi med de skärpta kraven!

Göran Rise, advokat

Göran Rise har en lång och bred erfarenhet av advokat­yrket och har varit försvarsadvokat i flera stora, kända mål. Efter en flytt till den spanska solkusten startade han 1999 en egen advokatbyrå i Marbella där han fortfarande är verksam och även tar ett och annat ekomål.

Läs generalsekreterare Anne Rambergs replik.