Annonser

Advokatsamfundets undersökning

Lättare att säga ifrån efter #metoo

#metoo har gjort det lättare att säga ifrån och prata om sexuella trakasserier. Flertalet av dem som svarat på Advokatsamfundets undersökning är också positiva till Advokatsamfundets agerande i samband med uppropen. Men fortfarande upplever många på advokatbyråerna, både kvinnor och män, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Uppropen #metoo och #medvilkenrätt och det intresse som dessa skapade för frågorna har fört något gott med sig. Det visar färska siffror från en egen undersökning som Advokatsamfundet genomfört tillsammans med undersökningsföretaget Novus. Närmare hälften av de svarande, och över hälften av kvinnorna, anser nämligen att det blivit lättare att tala om och säga ifrån mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen efter uppropen.

En stor del, närmare 40 procent av undersökningsdeltagarna, uttrycker också att de är positiva till Advokatsamfundets hantering av diskussionerna. Män är något mer positiva än kvinnor till samfundets agerande.

– Metoo har bidragit till ökad öppenhet och kan rätt hanterad också bidra till att förändra omedvetna fördomar som vi alla bär med oss, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Hon menar att frågan om särbehandling och sexuella trakasserier ytterst är advokatbyråernas ansvar, men att Advokatsamfundet förstås har ett starkt intresse av att medverka till att advokatyrket uppfattas som attraktivt och att advokatbyråerna är bra arbetsplatser.

Trots, eller kanske på grund av, uppropen uppger fortfarande 35 procent av kvinnorna inom advokatbyråvärlden att de någon gång eller flera gånger utsatts för sexuella trakasserier och 41 procent att de har utsatts för kränkande särbehandling. Sju procent har utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året, och 12 procent för kränkande särbehandling.

Till skillnad från den förra undersökningen år 2017 har årets enkät också gått ut till männen på advokatbyråerna. Svaren visar att även män faktiskt får uppleva såväl kränkande särbehandling som sexuella trakasserier. Sjutton procent av männen uppger att de utsatts för kränkande särbehandling och 7 procent har erfarenheter av sexuella trakasserier. Utsattheten för sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är ganska jämt fördelad över olika typer av advokatbyråer, men förefaller vara allra värst vid de stora byråerna (med fler än 50 anställda). Bakom den kränkande särbehandlingen står oftast en chef, medan kollegor är de vanligaste förövarna till sexuella trakasserier.

– Man hade möjligen kunnat önska att advokatvärlden hade uppvisat bättre resultat, säger Anne Ramberg, som konstaterar att resultatet är i paritet med övriga sektorer i samhället.

Årets undersökning skiljer sig på flera punkter från den som genomfördes år 2017. Resultaten är därmed svåra att jämföra. Även då uppgav dock omkring en tredjedel av kvinnorna att de upplevt sexuella trakasserier. 

Om undersökningen
Advokatsamfundets undersökning om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling genomfördes av undersökningsföretaget Novus, under perioden 18 februari  – 18 mars.

Undersökningen, som gjordes med hjälp av webbintervjuer, rikt­ades till samtliga advokater och biträdande jurister, såväl kvinnor som män.

Totalt svarade 2 407 advokater och biträdande jurister på webb­enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 32 procent.

Undersökningen syftar till att följa upp den enkät som genomfördes år 2017. Till skillnad från 2017 har undersökningen nu riktats till både kvinnor och män, och den omfattar också kränkande särbehandling.

Svarsfrekvensen i undersökningen år 2017 var 55 procent.

Resultaten i siffror

  • 27 procent av de svarande, 41 procent av kvinnorna och 17 procent av männen, säger sig ha utsatts för kränkande särbehandling. (Bas: 2 407, varav 961 kvinnor och 1 444 män)
  • 43 procent av dem som utsatts för kränkande särbehandling (12 procent av samtliga svarande) rapporterar att de har utsatts för kränkande särbehandling under det senaste året. (Bas: 646, varav 395 kvinnor och 251 män)
  • 18 procent av de svarande, 35 procent av kvinnorna och 7 procent av männen, uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier. (Bas: 2 407, varav 961 kvinnor och 1 444 män)
  • 38 procent av dem som utsatts för sexuella trakasserier (7 procent av samtliga svarande) rapporterar att de utsatts under det senaste året. (Bas: 440, varav 335 kvinnor och 105 män)
  • 38 procent av de svarande, 34 procent av kvinnorna och 41 procent av männen, är mycket positiva eller ganska positiva till Advokatsamfundets hantering av diskussionerna i samband med #metoo och #medvilkenrätt. 22 procent (31 procent av kvinnorna och 15 procent av männen) anser att Advokatsamfundet agerat mindre bra eller inte bra alls. (Bas: 2 407, varav 961 kvinnor och 1 444 män)
  • 42 procent av de medverkande advokaterna och biträdande juristerna (51 procent av kvinnorna och 36 procent av männen) anser att det blivit mycket lättare eller något lättare att tala om och säga ifrån mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen efter #metoo och #medvilkenrätt. (Bas: advokatbyråer med anställda, totalt 2 261, varav 907 kvinnor och 1 352 män)

Ulrika Öster