Annonser

Lästips

Lagen om företagshemligheter

Författare: Reinhold Fahlbeck
Förlag: Norstedts juridik

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om företagshemligheter i kraft. Lagen genomför ett EU-direktiv som antogs 2016 och som syftar till att harmonisera medlemsstaternas civilrättsliga skydd för företagshemligheter och skapa lika villkor för företag inom EU. De nya reglerna innebär bland annat att fler former av angrepp är otillåtna, att den som avslöjar en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall och att sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegångar blir starkare. Denna fjärde upplaga av boken behandlar den nya omarbetade lagen och innehåller både en lagkommentar och en rättsöversikt över ämnet.

Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m.

Författare: Martin Borgeke, Catharina Månsson
Förlag: Jure

Boken är en sammanställning av Högsta domstolens vägledande avgöranden inom det rättsområde som går under beteckningen straffrättens allmänna del, det vill säga de regler som är gemensamma för alla eller flertalet brott, exempelvis krav på uppsåt, allmänna ansvarsfrihetsgrunder, osjälvständiga brottsformer och preskriptionsregler. Boken behandlar även gällande rätt på de områden som tas upp. Samtliga bestämmelser i brottsbalkens 23 och 24 kap. behandlas. Rättsfall från Högsta domstolen till och med år 2018 har kunnat beaktas. Författarna har även gett ut Studier rörande påföljdspraxis m.m. (senaste 6. uppl., 2018) som är en heltäckande framställning av brottsbalkens påföljdsbestämningssystem.

Vägledning från Europadomstolen

Practical guide on admissibility criteria i ny uppdaterad version

För att kunna inleda en process i Europadomstolen krävs det att en rad formella krav är uppfyllda. Domstolen publicerade 2010 en vägledning, riktad till advokater, som i detalj förklarar kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål. Vägledningen som uppdateras med jämna mellanrum finns nu i en fjärde version som täcker rättspraxis fram till den 28 februari 2017 och de nya, striktare regler för ansökan till domstolen som trädde i kraft den dagen. Publikationen går att ladda ned från Europadomstolens webbplats.

Avhandling: Fel i tjänst

Fel i tjänst : om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall av Peter Hultgren, Umeå universitet, 15 februari

I svensk rätt saknas allmänna regler för när en tjänst ska anses vara felaktigt utförd. Om parterna själva inte avtalat om saken måste domstolarna därför fylla ut avtalet med oskriven rätt. Peter Hultgren granskar i sin avhandling Högsta domstolens utfyllande verksamhet och behandlar frågan om hur utfyllning av avtal bör motiveras. Han presenterar och analyserar vidare en modell för att avgöra när fel i tjänst föreligger vid oreglerade tjänster och därtill det allmänna påföljdssystemet.

Ny forskning

Rättsväsendets bemötande av unga med utländsk bakgrund

Forskning från Stockholms universitet visar att unga nyanlända döms på vagare grunder för sexuellt ofredande än svenska ungdomar och att de också bedöms som mindre trovärdiga i förhör. Bakgrunden till undersökningen är diskussionerna kring nyanlända ungdomar som en särskild riskgrupp för sexualbrott. Studien som är gjord av Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet, har genomförts inom ramen för den tvärvetenskapliga satsningen Barn, migration och integration som initierades 2016 vid Stockholms universitet. Studien ingår i en antologi med titeln Barn, migration och integration i en utmanande tid där även andra forskare anslutna till projektet har bidragit. Hela antologin går att ladda ned och läsa via DIVA-portalen, diva-portal.org.

Managementroman: Ladan av Marianne Hamilton

Marianne Hamilton, författare och styrelseproffs, har skrivit flera uppmärksammade managementböcker. Den nya boken Ladan tillhör samma kategori men i romanform.

Tre kvinnor, bland dem en affärsjurist, mitt uppe i sina karriärer möter upp sin mentor Elisabeth under några dagar på hennes gotländska kalkstensgård för handledning och samtalsstöd. Syftet med vistelsen är att få kvinnorna att inte bara stanna kvar i företagen, utan också bli motiverade att växa i sina professionella roller och gå in i ledande befattningar. Ett möte som handlar om kvinnors villkor inom näringslivet men också om utmaningar inte bara i jobbet utan också i livet i övrigt, om livsval och personlig utveckling.