Annonser

JO-kritik för felaktig handläggning av godmanskap och fullmakt

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar omsorgsnämnden i Södertälje kommun för felaktig hantering av frågor om godmanskap och fullmakt.

En advokat är ombud för en person som är beviljad personlig assistans. Personens gode man hade lämnat en fullmakt åt advokaten att bland annat företräda henne inför kommunen i frågor om sociala insatser som till exempel rör personlig assistans och assistansersättning. I sitt yttrande till JO uppger omsorgsnämnden i Södertälje att det fanns flera skäl till varför fullmakten inte kunde godtas.

JO uttalar sig i sitt beslut inte om huruvida fullmaktens giltighet är korrekt. JO konstaterar däremot att nämnden borde ha underrättat advokaten om den ansåg att hennes fullmakt inte längre kunde godtas. Något sådant besked hade inte lämnats till advokaten.

En anledning till att nämnden inte ansåg att fullmakten var giltigt var att det i fullmakten stod att advokaten ska företräda den gode mannen och inte personen som beviljats personlig assistans.

Enligt JO är uppdraget som god man personligt och den som förordnas har ansvaret för att huvudmannens behov och intressen tillgodoses. En förordnad god man anses därför inte kunna låta någon annan person ta över det övergripande ansvaret för ställföreträdarskapet genom till exempel en fullmakt. Det hindrar dock inte att en god man, som anser sig sakna tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna tillgodose sin huvudmans intressen i en viss angelägenhet, har möjlighet att anlita någon att företräda honom eller henne. Den gode mannens förordnande utgör i sådana fall den yttersta gränsen för vilken behörighet som kan ges till den utomstående personen i fullmakten.

Om en god man har utfärdat en giltig fullmakt för någon annan att företräda honom eller henne för huvudmannens räkning innebär det att det är ombudet som myndigheten ska ha både skriftliga och muntliga kontakter med under handläggningen, enligt JO.

JO skriver i sitt beslut att det finns en generell osäkerhet hos omsorgsnämnden om hur myndigheten ska förfara i de fall en god man anlitar ett ombud för att tillgodose sin huvudmans intressen. Enligt JO ska myndigheter i de ärenden där det finns ett ombud med fullmakt i första hand vända sig till ombudet.

Vidare konstaterar JO att omsorgsnämnden har hanterat frågor om godmanskap och fullmakter felaktigt i ytterligare två ärenden och att det finns allmänna kunskapsbrister hos förvaltningen.