Annonser

Rapport från Advokatsamfundets dialog med Migrationsverket

Förskottsutbetalningar

Advokatsamfundet har under lång tid fört en dialog med Migrationsverket med anledning av att hanteringen av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden inte har fungerat tillfredsställande. Hanteringen av migrationsärendena hos Migrationsverket har tagit mycket lång tid – ibland överstigande ett år, vilket har lett till att de offentliga biträdena inte under denna tid har fått ersättning utbetald.

Advokatsamfundet har från ett stort antal advokater fått information om att biträdena har mycket stora fordringar på verket avseende kostnader för arbete, utlägg, tidsspillan och mervärdesskatt. Konsekvensen blir att biträdena i realiteten agerar bank åt ett statligt verk och att de inte i rimlig tid får ersättning utbetalat. Detta har givetvis en mycket negativ effekt på advokatbyråernas likviditet och vissa byråer ser sig nödgade att ta banklån för att klara sin likviditet. Advokatsamfundets inställning är att det inte är vare sig acceptabelt eller ekonomiskt försvarbart att de advokater och biträdande jurister som arbetar med migrationsrättsliga ärenden inte får betalt i rimlig tid för nedlagt arbete med mera.

Advokatsamfundets påtryckningar ledde under hösten 2015 fram till att Migrationsverket, med gehör för vissa av synpunkterna, tog fram en ny standard för hantering av begäran om förskott. Beslutet innebar huvudsakligen att förskott kan beviljas om ersättning inte kan antas bli fastställd inom sex månader och arbetet omfattar mer än åtta timmar, och trädde i kraft den 1 november 2015.

Advokatsamfundet har dessvärre tvingats konstatera att inte heller denna standard fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är fortfarande inte ovanligt att drygt sex månader senare har ärendena ännu inte avgjorts. Detta innebär att biträdet tvingas lämna in en ny ansökan om förskottsutbetalning, vilket i sin tur innebär att ytterligare sex månader kan löpa om biträdet får avslag på sin begäran utan att Migrationsverket erlagt betalning för utfört arbete. Det är oacceptabelt och orimligt att advokaterna till följd av verkets rutiner riskerar betydande likviditetsproblem.

I en situation som den nuvarande, när det migrationsrättsliga systemet är under stor press, är det av yttersta vikt att kvaliteten på de biträden som arbetar med migrationsrättsliga ärenden är hög. För att de jurister som arbetar med migrationsrättsliga ärenden ska kunna försörja sig och känna tillit till att systemet värderar deras kompetens, är det naturligtvis viktigt att deras verksamhet kan utövas under rimliga ekonomiska villkor.

Migrationsverket har lovat att återkomma i denna fråga efter deras utvärdering av det nya systemet med förskott som beräknas vara klar vid midsommar. Advokatsamfundet anser inte att denna tidsplan är acceptabel, varför vi har tillskrivit Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson i denna fråga. Det är emellertid mycket glädjande att Migrationsverket så sent som i maj ytterligare har tillmötesgått vissa av Advokatsamfundets påpekanden och nu förordar att det offentliga biträdet vid förskottsutbetalning inte endast kommer att beviljas ersättning för utfört arbete överstigande åtta timmar, utan att biträdet även kommer att beviljas förskott för kostnader avseende tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt, samt kostnad för utredning.

Medicinska åldersbedömningar

Advokatsamfundet har under de senaste månaderna mottagit ett flertal synpunkter från offentliga biträden i migrationsärenden, med anledning av att Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare synes ha satt i system att uppmana de offentliga biträdena att få klienten att medverka i medicinska åldersbedömningar.

Advokatsamfundet har därför tillskrivit Migrationsverket med en påminnelse om styrelsens vägledande uttalande rörande medicinska åldersbedömningar (cirkulär 21/2015). Det vägledande uttalandet har skickats till Migrationsverket med en förfrågan om att sprida informationen internt för att på så sätt uppmärksamma Migrationsverkets beslutsfattare och handläggare på vad de offentliga biträdena enligt god advokatsed har att förhålla sig till.

Regeringen har den 20 maj 2016 gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar. Detta innebär att man skyndsamt ger Rättsmedicinalverket uppgiften att påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område. I uppdraget ingår att ta fram en process för hur och med vilka metoder åldersbedömningar ska genomföras. Rättsmedicinal­verket ska särskilt beakta krav på vetenskaplighet, beprövad ­erfarenhet, en rättssäker process och beaktandet av barns rättigheter. Senast den 15 november i år ska myndigheten redovisa hur medicinska åldersbedömningar ska göras och hur systemet för att genomföra den typen av bedömningar ska se ut fram­över.

Med anledning av denna utveckling finns det anledning att på nytt påminna om styrelsens vägledande uttalande i frågan om medicinska åldersbedömningar. Mot bakgrund av att resultatet av en medicinsk åldersbedömning enligt den nu använda metoden fortfarande är svårbedömbart, och också kan tala till klientens nackdel, bör en advokat som förordnas som offentligt biträde i ett asyl­ärende alltjämt inte medverka till att klienten genomgår medicinsk åldersbedömning, om inte synnerliga skäl föreligger.

Advokatsamfundet kommer självfallet noga följa utvecklingen på detta område och bevaka om det finns skäl att omvärdera ställningstagandet för det fall nya metoder som är mer tillförlitliga kommer att börja användas i fråga om medicinska åldersbedömningar.