Annonser

Konsumenttvistnämnd inrättas

Advokatsamfundet inrättar en konsumenttvistnämnd.

Under 2013 antogs ett nytt EU-direktiv om alternativ tvistlösning för konsumenter. Ett alternativt tvistlösningsförfarande får enligt direktivet enbart medföra ytterst begränsade kostnader för konsumenten. De tvistlösningsorgan som medlemsstaterna utser måste uppfylla ett antal minimikriterier när det gäller sakkunskap, oberoende och opartiskhet samt öppenhet och rättssäkerhet. Det ställs vidare höga krav på effektivitet när det gäller handläggningstiderna. Enligt direktivet måste tvistlösningsorganen hantera såväl inhemska som gränsöverskridande tvister.

I direktivet görs inget undantag för tvister avseende advokattjänster. Tvister mellan en konsument och en advokat angående en tjänst som tillhandahållits av advokaten, omfattas därför av direktivet. För närvarande saknas tillgång till alternativ tvistlösning för prövning av konsumenttvister rörande advokattjänster.

Styrelsen har berett frågan och fattat beslut om att föreslå fullmäktige att det ska införas en möjlighet till prövning av sådana tvister inom Advokatsamfundet, genom inrättande av en konsumenttvistnämnd. Fullmäktige behandlade frågan i juni 2014 och instämde i styrelsens förslag.

Mer information om Konsumenttvistnämnden finns i cirkulär nr 10/2014.

Direktivet håller på att implementeras i svensk rätt och Konsumenttvistnämndens verksamhet kommer att inledas tidigast efter sommaren.