Annonser

Disciplinärende

Beslut 2015.

1. Advokat, som företrätt modern i vårdnadsmål, borde inte ha åtagit sig uppdrag som målsägandebiträde för barnet. Erinran.

Bakgrund

A har företrätt Xs motpart, Y, i en vårdnads- och umgängestvist avseende den gemensamma dottern Z.

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 8 april 2014, riktat anmärkningar mot A avseende jäv och uttalanden om motparten i vårdnadsmålet.

I anmälan anförs i huvudsak följande. Under vårdnadstvisten anklagade Y honom för sexuella övergrepp mot Z. I samband med utredning och förhör med Z hos polisen företrädde A Z i målet. Att både företräda barnet i brottmålet och modern i vårdnadsmålet grundar jäv.

Trots att förundersökningen och alla anklagelser mot honom lades ner använde A argumenten om sexuella övergrepp som huvudbevisning i tingsrätten. Tingsrätten dömde till fördel för Y.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 23 april 2014, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

I slutet av april 2013 kontaktade Y honom i anledning av vårdnadstvisten. Den 15 maj 2013 accepterade han att bli målsägandebiträde för Z i anledning av kommande polisförhör med henne kring misstankarna om övergrepp av fadern. Han har aldrig haft uppdrag för eller på annat sätt företrätt X och något jäv gentemot honom kan redan av den anledningen inte föreligga. Det föreligger inte några motstående intressen i förhållande till att vara målsägandebiträde för Z och samtidigt företräda Y. Det är tvärtom en fördel att han även var målsägandebiträde i mål rörande misstankarna som riktades mot X.

I vårdnadsmålet framkom uppgifterna om misstänkta övergrepp i utredningarna från socialförvaltningen och genom utdrag från förhör med flickan även från år 2008. Vid tidpunkten för tingsrättens förhandling i vårdnadsmålet hade åklagaren valt att lägga ner förundersökningen. Detta beslut överklagades/begärdes omprövning på ända upp till riksåklagaren. Beslutet att inte ta upp ärendet från riksåklagaren kom i mars 2014. Huvudförhandling i vårdnadsmålet hölls den 12 och 13 november 2013.

I vårdnadsmål ställs vid en riskbedömning av huruvida barn riskerar att fara illa ett lägre beviskrav än vad som krävs för att ställa någon till ansvar för brott. Det var därför väsentligt att föra in uppgifter om misstänkta övergrepp även om förundersökningen lagts ner. Han var dock noga med att redovisa de faktiska omständigheterna att åklagare lagt ner förundersökningen, men även det faktum att han begärt överprövning av beslutet.

Ytterligare skriftväxling

Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet.

X har i genmäle den 13 maj 2014 vidhållit sina anmärkningar.

A har i yttrande, som kom in den 20 maj 2014, anfört bl.a. följande. Han har genom att åta sig uppdraget som målsägandebiträde inte fått, eller haft möjlighet att få, uppgifter som han inte redan kände till eller i annat fall hade fått del av genom sin huvudmans försorg. De utdrag ur polisförhör m.m. som kom honom till del erhöll han av sin huvudman som självmant tagit fram dessa uppgifter.

I aktuellt vårdnadsmål vore det ett avsteg från god advokatsed att inte noga undersöka och utröna omständigheterna bakom och kring de påstådda övergreppen från Xs sida, oaktat om dessa ledde till åtal eller ej. Praxis i vårdnadsmål är mycket tydlig och visar på att även ogillade domar eller misstankar som inte leder till åtal kan och skall beaktas när det gäller för domstolen att avgöra vad som är bäst för barn vid vårdnad, boende och umgänge.

Nämndens bedömning och beslut

I den föreliggande situationen måste det anses ha förelegat en beaktansvärd risk för uppkomsten av en intressekonflikt mellan modern och barnet. A borde därför inte ha åtagit sig uppdraget som målsägandebiträde för barnet. Genom att ändå göra det har A handlat i strid med god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

I övrigt visar inte utredningen att A har åsidosatt god advokatsed.