Annonser

Förändringar i penningtvättslagen föreslås

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss vissa ändringar i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslagen innebär bland annat att verksamhetsutövare åläggs att göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten. Begreppet person i politiskt utsatt ställning föreslås också vidgas. Vissa ändringar av bestämmelserna som reglerar länsstyrelsernas tillsyn av vissa verksamhetsutövare föreslås också.

Förslagen i lagrådsremissen är en anpassning av den svenska penningtvättslagen till vissa internationella standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med de föreslagna ändringarna är att effektivisera bekämpningen av dessa brott i Sverige.

Sverige är medlem i den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (Fatf). Fatf tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. År 2012 antog organisationen 40 reviderade standarder. Enligt dessa ska länder bland annat identifiera, utvärdera och förstå sina risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. En sådan nationell riskbedömning har gjorts i Sverige. De förslag till lagändringar som regeringen nu presenterar är ett resultat av att de internationella standarderna har reviderats och den nationella riskbedömningen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.