Annonser

Svenska advokaters bidrag till medmänsklighet

Flodvågorna julen 2004 förändrade tillvaron för en stor mängd människor. Katastrofen har antagit närmast bibliska dimensioner. Dess ofattbara omfattning och konsekvenser har successivt klarnat. Det är med stor sorg som jag konstaterat att minst tre Stockholmskollegor är döda eller försvunna efter flodvågen.
Hjälpbehovet, mångfacetterat och gigantiskt, kommer att ställa krav på oss alla att bistå de många människor som drabbats. En självklar hjälpinsats består av reda pengar. Sådana kan vi alla skänka. Många advokater och advokatbyråer har också generöst skänkt betydande belopp. Men därtill kommer möjligheten att bidra med varor och tjänster, allt beroende på den enskilda givarens förutsättningar. För Advokatsamfundets ledamöter finns en möjlighet att kollektivt hjälpa till med det som vi särskilt kan tillhandahålla – juridiskt bistånd. Advokater har bred erfarenhet av att bistå människor i kris- och konfliktsituationer.
På kvällen den 29 december stod det klart att ett mycket stort antal svenska dödsoffer kunde förväntas. Detta föranledde en diskussion inom samfundsstyrelsens presidium rörande möjligheten att i samfundets regi organisera en resurspool där Sveriges advokater kunde få tillfälle att bistå katastrofoffren med rättsligt biträde i ärenden föranledda av katastrofen. Vi kunde förutse att ett sådant behov skulle bli både mångskiftande och stort. De resurser som det svenska samhället tillhandahåller för sådana ändamål är mycket begränsade. Den offentliga rättshjälpen existerar knappast och det privata rättsskyddet har mycket stora begränsningar. Det tog i denna situation bara några få minuter för att inse att advokatkåren här kan göra en värdefull insats.

Jag bad om och fick presidiets uppdrag att redan samma kväll kontakta ett antal ledande advokatbyråer för att underhand efterhöra deras vilja att ställa upp. Det som jag vid dessa kvällskontakter erfor skapade hos mig en stark känsla av stolthet över den svenska advokatkåren. På något enstaka undantag när möttes jag av översvallande positiva reaktioner. De advokater jag talade med förklarade sig – praktiskt taget utan betänketid – beredda gå med i ett projekt där varje byrå kostnadsfritt bidrar med en resurs motsvarande 10 arbetstimmar per heltidsverksam jurist. Det sägs ibland om jurister att de, ställda inför en projektidé som ibland inte hunnit bli fullt utvecklad, oftare fokuserar så på problemen att de inte ser möjligheterna. Om den kritiken är riktig kanske den beror på vår speciella yrkesroll. Advokatens uppgift är inte sällan att identifiera de problem som hans klient inte upptäckt.

Det är mot den bakgrunden särskilt glädjande att de reaktioner som jag mötte den där kvällen nästan inte alls präglades av detta förhållningssätt. Jag möttes av motsatsen. Jag möttes av konstruktiva kollegor som insåg att humaniteten av dem krävde omedelbart engagemang och snabba beslut. Och jag möttes av advokater som med stort allvar och stort engagemang gav uttryck för sin glädje att få kunna hjälpa till i de många medmänniskornas livskris. Allt detta fyllde mig med värme och glädje. På bara några timmar hade svenska advokater gjort utfästelser om ca tiotusen advokattimmar. Generositeten fortsatte när projektet påföljande dag, den 30 december, blev offentligt efter det att en enig och handlingskraftig samfundsstyrelse givit klartecken att gå vidare. Ett mycket stort antal kollegor, från små byråer och från stora, från humanjurister och från affärsjurister, sällade sig till den strömmen av offervilliga kollegor. Trots att det var helgdagar strömmade anmälningar in och redan de första dagarna in på det nya året översteg utfästelsen tjugo tusen timmar. Min stolthet över att tillhöra en kår med så mycken inneboende idealitet och handlingskraft är stor. Advokater och då särskilt ledamöter med inriktning på humanjuridik har sedan fem år tillbaka lagt ned ett omfattande organiserat pro bono-arbete inom ramen för Advokatjourerna. Denna verksamhet är ett annat tydligt uttryck för att advokater tar ansvar.

Sedan projektet sjösattes pågår ett arbete att lägga upp de närmare riktlinjerna för arbetet och för resursanvändningen. Hur detta skall gestaltas kommer att fastställas i samråd med företrädare för bidragsgivarna. Byråerna bidrar kostnadsfritt med en resurs motsvarande 10 arbetstimmar per heltidsverksam jurist. Det innebär att det kommer stå en ”pott” av tid till förfogande. Det viktiga samordningsarbetet kommer att skötas av en arbetsgrupp inom samfundets kansli. Denna kommer att ledas av advokaten Ulrika Forsberg. Till sin hjälp kommer hon att ha två handläggare och en administrativ resurs. Härtill kommer givetvis samfundets juristavdelning att löpande medverka. Tanken är att hjälpsökande via kontakt med kansliet ska hänvisas till någon av de advokater/advokatbyråer som anmält sitt deltagande. Därmed kan vi hänvisa de behövande direkt till de advokater som bäst tjänar behovet. På det sättet undviks också att hjälpsökanden riskerar att skickas mellan olika advokater. Jag är medveten om att förfarandet strider mot principen att kansliet inte ska hänvisa till enskilda advokater. Den aktuella situationen kräver dock att vi distanserar oss från den etikettsregeln. Det är givet att fördelningen och förmedlingen av uppdrag ur såväl klientens som advokatens perspektiv inte kan bli helt ”rättvis”. Det är en ofullkomlighet som vi alla måste leva med.

Vi kommer löpande att lämna information på vår hemsida, www.advokatsamfundet.se, angående projektets fortskridande. En länk med närmare upplysningar om projektet och de byråer som medverkar i projektet finns redan under rubriken ”Advokathjälp till flodvågens offer”. Denna portal är under uppbyggnad och kommer att tillföras information om och svar på rättsliga frågor med anknytning till katastrofen.

För de advokater om medverkar i projektet kommer en helt ny webb-baserad plattform att skapas. Den bedöms kunna vara i drift under januari månad. Där kommer att finnas tillgängligt rättsutredningar och utrymme för diskussioner mellan ledamöterna. Denna plattform kommer möjliggöra ett enastående tillfälle för ledamöterna att mötas och erbjuda varandra hjälp i frågor med anknytning till projektet. Vår dataleverantör Intelligo har inom ramen för projektet utlovat gratis licenser till alla advokater som medverkar.
Advokatinsatsen är inte tänkt att vara subsidiär till rättsskydd och rättshjälp. Insatsen är avsedd att vara en förstärkning vid sidan av de redan befintliga samhällsresurserna. När den tillgängliga pro bono-tiden är slut ankommer det som vid vilket advokatuppdrag som helst att utreda förutsättningarna för rättsskydd och rättshjälp. Det förtjänar också att understrykas att oaktat att fråga är om pro bono-arbete är advokaten skyldig att iaktta gängse etiska regler vad gäller intressekonflikter mm.

Vad gäller behovssidan kan man redan i dag identifiera några huvudområden. Ett huvudområde är förstås advokatbiståndet till enskilda individer. Man kan anta att detta hjälpbehov kommer att handla om allt från familjerättsliga angelägenheter, arvs- och boutredningsfrågor, försäkringsfrågor, skadereglering mm. Ett annat område där advokatbistånd kan behövas avser rättsutredningar avseende ofta återkommande rättsfrågor. Ett tredje område var att biträda vid strävanden att åstadkomma sådana förändringar av gällande regler som katastrofen föranleder. Ett exempel på sådana förändringar var en snabb översyn av reglerna om dödförklaring liksom en snabb översyn av övergångsbestämmelserna till reglerna om avskaffande av arvsskatten. Båda dessa krav har framförts av samfundet och tillgodosetts. Det kan inte uteslutas att myndigheter och domstolar kan komma att drabbas av betydande belastningar i olika rättsliga frågor med anknytning till katastrofen. Till detta kommer säkerligen en hel rad problemområden som ingen i dag kan förutse. Kontakter har initierats med Justitiedepartementet i syfte att gemensamt lösa de många problem som enskilda kan komma att ställas inför.
Jag är förvissad om att svenska advokater på ett verksamt sätt kommer att kunna bistå katastrofoffren i deras svåra situation. Detta blir ett bidrag till den medmänsklighet som vi alla på olika plan måste visa.

ANNE RAMBERG
Generalsekreterare

Publicerad i nr 1, 2005