Annonser

Nya riktlinjer för domstolslistorna presenteras

Stockholmstingsrätterna har utarbetat gemensamma riktlinjer för hur förordnandelistorna ska användas.

Tingsrätterna i Stockholmsområdet – Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertöms tingsrätter – har tagit fram regionsgemensamma riktlinjer för hur de ska använda de listor för domstolsförordnanden, som Advokatsamfundet tidigare har utarbetat efter önskemål från domstolarna.

Riktlinjerna tillämpas successivt från och med den 1 mars 2016. De innebär bland annat följande.

  • Hänvisning till annan jurist på byrån godtas inte.
  • Om en advokat eller jurist inte kan nås på telefon eller inte svarar på e-post inom två timmar, räknas det som ett uppdrag, och förfrågan går vidare.
  • Förordnande efter önskemål från tilltalad eller måls­ägande räknas inte som uppdrag enligt förordnandelistan.
  • Till målsägandebiträde i mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utses i första hand advokater med särskild erfarenhet.
  • I mål om allvarlig, ovanlig eller komplicerad brottslighet och i mål med unga bör en advokat med särskild erfarenhet inom området förordnas som offentlig försvarare.
  • Listorna innebär inget förbud mot att förordna en lämplig person som inte finns med på listan. Tingsrättens huvudsakliga ansvar är att se till de tilltalades, målsägandenas, barnens och övriga aktörers intresse av att få kvalificerad hjälp. Det intresset är överordnat juristernas intresse av att få förordnanden.

Varje tingsrätt har kompletterat riktlinjerna med anvisningar som innebär att bara advokater och jurister med verksamhet nära domstols­orten förordnas.