Annonser

HD inhiberar inte beslut om uteslutning

Högsta domstolen (HD) finner inte skäl att inhibera Advokatsamfundets beslut att utesluta en advokat. 

Men domstolen slår fast att det i och för sig är möjligt för HD att inhibera ett disciplinnämndsbeslut om uteslutning utifrån allmänna processuella principer.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslöt den 18 februari att utesluta en ledamot ur Advokatsamfundet. Disciplinnämnden förordnade att beslutet genast skulle verkställas.

Den som beslutet gällde överklagade till Högsta domstolen, och yrkade att HD skulle förordna att det överklagade beslutet skulle inhiberas, det vill säga att det inte skulle gälla till dess att HD hade prövat frågan.

I sitt beslut i frågan om inhibition den 15 mars konstaterar HD att ett beslut som enligt lag ska verkställas fastän det inte har vunnit laga kraft får inhibiteras bara om det finns stöd för det i lag. Men om den omedelbara verkställigheten i stället följer av ett förordnande i det enskilda fallet, krävs det inte något särskilt lagstöd för inhibition. Det följer av allmänna processuella principer att ett sådant förordnande om verkställighet kan inhiberas (jämför NJA 2012 s. 623 p. 8).

Principerna gäller också för Advokatsamfundets disciplinnämnds beslut om att ett beslut om uteslutning ska verkställas omedelbart. Det innebär att det är möjligt för HD att inhibera disciplinnämndens beslut.

Men HD finner att det saknas skäl att inhibera beslutet i det här fallet, och avslår yrkandet.

Läs mer: Högsta domstolens beslut den 15 mars 2016 i mål nr Ö 904-16