Annonser

Ändrade ersättningsbelopp till ombud och tolkar

Nytt lokalt reseavtal för domstolarna med höjda ersättningar.

Från och med den 20 mars 2016 gäller ett nytt lokalt reseavtal för domstolarna. I det nya avtalet har ersättningen för en- och flerdygnsförrättningar höjts. Höjningen påverkar den ersättning som kan betalas ut till bland andra offentliga försvarare och tolkar, eftersom flera av Domstolsverkets föreskrifter om ersättning hänvisar till det lokala reseavtalet. Det gäller bland annat föreskrifterna om brottmålstaxa till offentliga försvarare och målsägandebiträden och föreskrifterna om tolktaxa.

I häftet Rättshjälp och taxor 2016 finns på sidan 61 en tabell med de vanligaste beloppen för ersättning för resa, logi och uppehälle. I anslutning till tabellen anges att beloppen kan komma att ändras under 2016 till följd av nya reseavtal.

På Advokatsamfundets webbplats finns en ny sida 61 till Rättshjälp och taxor 2016 med de reviderade ersättningsbeloppen.