Annonser

Anne Ramberg

Prins Zeid har gjort enorma insatser för skydd av svaga grupper

”I was left feeling numb by the extent to which people can be made to suffer. The young women of Bunia, in the Democratic Republic of the Congo, had survived the most gruesome wartime experiences – massacres, multiple rapes, disease and hunger – only to then find themselves tormented by the very people who were sent in to save them. It was clear these people had endured unabashed cruelty.”

”We condemn publicly the abuses committed by international peacekeeping personnel, abuses that include the crimes of rape, the trafficking of human beings and illicit narcotics, but we remain tight-lipped when it is our own peacekeepers who commit them.”

Zeid Ra‘ad al-Hussein

Stockholm Human Rights Award tilldelades förra året prins Zeid Ra‘ad al-Hussein för hans mycket stora insatser för att främja internationell rättvisa och stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Prins Zeid har på goda grunder hyllats för sina insatser. Han har under åren tagit strid mot sexuellt och könsrelaterat våld. Han har initierat och lett ett antal utredningar rörande misstänkta brott begångna av FN:s fredsbevarande styrkor såsom våldtäkt, människohandel och illegal droghandel. Han har insisterat på nolltolerans för sådan brottslighet. Längre fram i detta nummer av tidningen finns en längre intervju med honom och en närmare beskrivning av priset och den högtidliga prisutdelningen i Berwaldhallen.

Vi som grundat priset, Advokatsamfundet, IBA och ILAC, var mycket stolta över att prins Zeid ville mottaga 2015 års Stockholm Human Rights Award. Det är vi fortfarande.

Beslutet har dock kritiserats från vissa håll i svensk och internationell press. Bakgrunden till kritiken är att Anders Kompass, en svensk tjänsteman på Högkommissariens kontor i Genève, under en tid blev avstängd från sitt arbete. Skälet var att han, under den tidigare högkommissarien Navi Pillays mandatperiod, till Frankrike överlämnat en rapport om sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken. Övergreppen påstods vara begångna av franska soldater. Kompass överlämnade rapporten till franska diplomater i oredigerat skick och utan att ha försäkrat sig om att identiteten på offren och dem som avslöjat övergreppen skulle komma att skyddas, till förhindrande av att offren eller anmälarna utsattes för allvarlig fara. Kompass klagade på avstängningsbeslutet och vann, i huvudsak på formella grunder, framgång. Han återinsattes i tjänst. I samband därmed tillsatte generalsekreterare Ban Ki-moon en oberoende utredning. Även prins Zeid påfordrade av FN:s Office of Internal Oversight Services (OIOS) en utredning om Kompass förehavanden, liksom av handläggningen av hans avstängning. I den av generalsekreteraren beställda rapporten som presenterades i december framförs berättigad kritik mot FN-systemets förmåga att effektivt hantera övergrepp mot mänskliga rättigheter. Kritik framförs också mot Kompass för att han inte tillräckligt försäkrat sig om hur informationen om offer och andra skulle skyddas. Detta senare förhållande har dock inte fått någon framträdande plats i medierapporteringen. Någon månad senare kom OIOS’ interna rapport. Enligt uppgift friade denna rapport Kompass från allvarligt tjänstefel.

Det har hävdats att om Kompass inte hade överlämnat rapporten under sommaren 2014 skulle fransmännen aldrig fått kännedom om övergreppen och därför ej heller kunnat lagföra förövarna. Fransmännen var dock redan informerade om övergreppen och innehållet i rapporten av den FN-tjänsteman som sammanställt uppgifterna. Påståendet att ingen annan hos Högkommissarien än Kompass själv skulle ha velat medverka till att rapporten tillställdes fransmännen framstår som mycket osannolikt. Kompass dåvarande chef, högkommissarien Navi Pillay, är känd för sin integritet och åtnjuter stor respekt. Hon har gjort betydelsefulla insatser på MR-området och mottog 2010 för detta Stockholm Human Rights Award. Bland hennes främsta framgångar märks hennes banbrytande arbete med att utveckla rättspraxis när det gäller att få våldtäkter bedömda som folkmord. Det var ett av skälen till att hon fick vårt pris. Hon hade givetvis velat bli informerad om illdåden i Centralafrikanska republiken. Om Kompass underlät att underrätta denna sin chef om de fasansfulla övergreppen av franska soldater reser detta många allvarliga frågor. Att därtill insinuera att Navi Pillay skulle ha velat medverka till att förövarna inte lagfördes saknar all trovärdighet. Det förefaller vara en närmast oförskämd insinuation mot den dåvarande högkommissarien.

Jag har fått frågan om hur Advokatsamfundet kunde ge priset till någon som inte ville medverka till att avslöja sexuella övergrepp på barn, några så unga som åtta år. Det skulle givetvis inte Advokatsamfundet, eller någon av de två övriga organisationer som instiftat priset, göra. Det saknas all anledning tro att prins Zeid medverkat till något som helst försök att dölja sanningen. Tvärtom. Jag avser inte att här närmare kommentera denna interna arbetsrättsliga strid. Den saknar också relevans för de skäl på vilka beslutet togs att tilldela prins Zeid priset 2015.

Jag vill dock ta tillfället i akt att påminna om att prins Zeid är en utomordentligt värdig pristagare 2015. Förra året markerade tioårsjubileet av den så kallade Zeid-rapporten från 2005. Efter anklagelser om att allvarliga övergrepp av FN:s fredsbevarande styrkor ägt rum utsågs prins Zeid 2004 till rådgivare åt FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, när det gällde frågor om sexuellt utnyttjande och övergrepp begångna av FN-trupper. Prins Zeid presenterade ett år senare en rapport som för första gången innehöll en omfattande och genomtänkt strategi i syfte att utrota sexuellt utnyttjande och övergrepp i FN:s fredsbevarande operationer. Rapporten blev mycket positivt mottagen och hyllad av många. Kofi Annan uttryckte i brev till generalförsamlingen sin mycket stora uppskattning och uttalade att den skulle utgöra grundvalen för ett reformarbete som skulle leda till att sexuella övergrepp under FN-operationer aldrig skulle kunna förekomma. Under åren har också ett antal av förslagen genomförts. Bland annat har en särskild disciplinenhet skapats med uppdrag att bedriva utbildning och utöva tillsyn. Man har sett över avtalen mellan FN och de länder som skickar trupper. Utegångsförbud, civila uniformer och hotlines för att rapportera övergrepp har införts. Mer hade dock kunnat göras.

Prins Zeid efterträdde den 1 september 2014 Navi Pillay som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Han valdes enhälligt av FN:s generalförsamling till detta svåra uppdrag. Han var redan då en veteran i diplomatiska sammanhang. Han hade dessförinnan varit Jordaniens representant i FN under många år och Jordaniens ambassadör i USA under tre år. Under 2014 var prins Zeid ordförande i säkerhetsrådet och ledde två sanktionskommittéer mot Kongo och Liberia. Hans erfarenheter av internationell rätt, internationell humanitär rätt, FN:s fredsbevarande verksamhet, fredsbyggande i länder som varit i konflikt, internationell utveckling och arbete för att hindra användandet av kärnvapen i terrorsyfte är enastående.

Prins Zeid var den som genomförde etablerandet av ICC-domstolen. Han ansvarade för rekryteringen av de 18 domarna och utnämningen av den förste åklagaren. Han ledde vidare de komplicerade förhandlingarna i att definiera de olika beståndsdelarna i brotten mot mänskligheten och krigsbrott. Härutöver har prins Zeid innehaft haft ett stort antal andra angelägna uppdrag.

Prins Zeid har under åren aktivt deltagit i FN:s fredsarbete. Han verkade bland annat i före detta Jugoslavien under två år. Han har bidragit till att dokumentera orsakerna till folkmordet i Srebrenica. FN:s generalsekreterare utsåg honom också 2012 till en av fem experter att ingå i generalsekreterarens ”Senior Advisory Group” med uppgift att ersätta länder som deltar i FN:s fredsbevarande styrkor.

Ett annat centralt område som prins Zeid engagerat sig i är jämlikhet och jämställdhet för kvinnor. Han var under fyra år ordförande i UNIFEM. Och fortsätter detta arbete i syfte att öka jämställdheten i OHCHR och andra internationella fora.

Dessa var några av huvudskälen för att tilldela prins Zeid priset.

Det saknas all grund för påståendet att FN:s förutvarande och nuvarande högkommissarier skulle vilja söka dölja allvarliga brott begångna av franska soldater i Centralafrikanska republiken. Detta är i själva verket inte bara en djupt kränkande anklagelse. Den saknar all verklighetsförankring. Varför i all världen skulle människor som helgat sina liv åt mänskliga rättigheter och rättvisa vilja motverka att övergreppen på barn stoppas och förövarna lagförs?

Kompassaffären är i allt väsentligt en personaladministrativ fråga som inte bör tillåtas skymma sikten eller användas som osakligt tillhygge i diskussionen om prins Zeids stora förtjänster. Huruvida åtgärden att stänga av Kompass var proportionerlig eller inte är av underordnad betydelse i detta sammanhang.

Lyfter man blicken står en sak alldeles klar. Prins Zeid har i sitt viktiga arbete under en lång rad år gjort enorma insatser för skydd av svaga grupper inklusive barn som utsatts för övergrepp. Han har återkommande understrukit vikten av moraliskt mod för att kunna garantera skyddet för mänskliga värden som jämlikhet, rättvisa och respekt. För detta förtjänar han att hyllas! 

anne.ramberg@advokatsamfundet.se