Annonser

Nya avhandlingar

Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning av Jack Ågren, Stockholms universitet, Jure

Avhandlingen diskuterar bestämmelsen om billighetsskäl eller billighetshänsyn som återfinns i brottsbalken 29:5. Enligt paragrafen ska rätten vid påföljdsbestämning – utöver brottets straffvärde – även ta särskild hänsyn till omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Sådana omständigheter har med gärningsmannens personliga förhållanden och handlande efter brottet att göra. Billighetsskälen är av central betydelse för påföljdsbestämningen eftersom de kan påverka både val av påföljd och straffmätning. Avhandlingen beskriver och analyserar de olika omständigheter som omfattas av BrB 29:5, billighetsskälens berättigande i straffsystemet och betydelse vid påföljdsbedömningen. Förslag till vissa lagändringar presenteras också.

All Ears: Adults’ and Children’s Earwitness Testimony av Lisa Öhman, Göteborgs universitet

Ny avhandling i vittnespsykologi visar att det är mycket svårare än man tror att identifiera en tidigare okänd persons röst. Resultaten kan få konsekvenser för hur öronvittnen hanteras och bedöms i brottsutredningar. Undersökningen bygger på en serie studier där man har testat närmare 1 000 barn och vuxnas minne för en okänd gärningsmans röst. En slutsats i avhandlingen är att både barn och vuxna är dåliga på att känna igen en okänd röst som man hört någon enstaka gång. Författaren menar att rättsliga aktörer bör behandla information från öronvittnen försiktigt och att det är viktigt att fortsätta utveckla minnesunderlättande intervjumetoder anpassade för öronvittnen.