Annonser

Disciplinärende 11

Testamentsexekutor har inte ombesörjt fördelning av tillkommande medel efter boutredningens avslutande. Uttalande.

Bakgrund
A blev advokat den 12 mars 2004. Hon var testamentsexekutor i dödsboet efter X, som avlidit den 13 augusti 2002. Innan A blev advokat drev hon juridisk verksamhet i ett handelsbolag och hade under 1997 biträtt X vid upprättandet av ett testamente.

Y är syskonbarn till X och dödsbo-delägare. Övriga dödsbodelägare var dels syskonbarn och syskonbarnbarn, totalt 13 personer, dels efterarvingar till X:s tidigare avlidne make, totalt tre personer som alla var bosatta i USA.
Behållningen i dödsboet uppgick till drygt 445 000 kronor. Skattemyndigheten beslutade den 5 september 2003 om arvsskatt, varvid hälften av behållningen, sedan avdrag gjorts för vissa legat, tillgodoräknades X:s fyra avlidna syskons arvingar och den andra hälften tillgodoräknades den tidigare avlidne makens arvingar.

Lottläggningen för X:s arvingar/testamentstagare beslutades så att lika fördelning gjordes på fyra grenar. Den totala arvsskatten bestämdes till 20 760 kronor, varav 4 120 kronor belöpte på X:s sida och 16 640 kronor på den tidigare avlidne makens sida. 

A upprättade handlingar rubricerade bodelning respektive arvskifte. Handlingarna är daterade den 10 februari 2004. Arvskiftet omfattade X:s syskonbarn och avlidna syskonbarns arvingar och det antecknades i detta bland annat att delägarna enats om att fördela kvarlåtenskapen på 14 lika stora lotter. I ”bodelningshandlingen” antecknades att till boet efter skiftesdagen eventuellt inflytande medel skulle fördelas lika mellan dödsboet efter den tidigare avlidne maken och dödsboet efter X samt i arvskiftet att till boet efter skiftesdagen eventuellt inflytande medel skulle fördelas lika mellan delägarna. Skifteslikviderna översändes den 18 juni 2004. Envar testamentslott uppgick till knappt 13 000 kronor. Sedan Y överklagat arvsskattebeslutet och yrkat att skatten skulle fördelas lika på alla syskonbarnen, har länsrätten satt ned arvsskatten till 14 922 kronor, som helt belöper sig på den tidigare avlidne makens efterarvingars lotter.

Anmälan
Y har i en till Advokatsamfundet den 16 augusti 2006 inkommen anmälan riktat flera anmärkningar mot A:s handläggning av boutredningen i X:s dödsbo.

De anmärkningar som avser tiden efter det att A blev advokat gäller främst att A vägrar att fördela och slutredovisa till dödsboet influtna medel avseende av Skatteverket återbetalad arvsskatt och att hon i samband med utbetalning av skifteslikviden underlåtit att lämna redovisning till Y.

Advokatens yttrande
A har i yttrande den 29 augusti 2006 tillbakavisat anmärkningarna och vidare anfört bland annat följande. Hon sände ut förslaget till arvskifte och fick efter några telefonsamtal och diskussioner accept på detta från samtliga delägare utom Y i början av maj 2004. När Y ringde och frågade varför pengarna inte kommit meddelade hon att hon inte kunde göra någon utbetalning innan samtliga delägare skrivit på. Därefter inkom hennes accept, varefter utbetalningarna gjordes. Y hade också frågor kring hur de resterande medlen i boet framräknats och A sände henne den 15 maj 2004 en redovisning. Efter detta gjorde Y henne uppmärksam på en dubbelbetalning, som visade sig vara orsakad av att Z-kommun under 2002 förväxlat X med en annan kvinna med samma namn. Beloppet jämte ränta återbetalades och fördelades vid utbetalningen av arvslotterna i enlighet med principerna för skiftet. X:s konton avslutades och skifteslikviderna utsändes den 18 juni 2004. I och med detta var A:s uppdrag slutfört.

Y har senare kontaktat henne och velat att hon skulle fördela det belopp som återbetalats till dödsboet på grund av det ändrade skattebeslutet. Utbetalningen om 5 838 kronor var ställd till Y. Y har vidare meddelat att A inte får debitera något arvode för arbetet. A har svarat att hon inte kan åta sig ett uppdrag under sådana villkor. Beloppet finns innestående på dödsboets skattekonto och kan fördelas mellan delägarna i enlighet med principerna för skiftet. Fördelningen kräver inte A:s medverkan.

Genmäle från anmälaren
Y har den 11 september 2006 anfört bland annat att om A lämnade Y fullmakt, vilket hon hittills vägrat, kunde skatteverket utbetala det återbetalade beloppet till Y och hon kunde utan kostnad fördela medlen och tillsända arvtagarna deras delar.

Ytterligare yttrande från advokaten
A har i yttrande över genmälet den 21 september 2006 anfört bland annat följande. Hon har tydligt klartgjort att hon inte kan arbeta gratis och att fördelningen av ytterligare medel kan göras av delägarna, varefter hon avslutat kommunikationen. Att ge Y fullmakt skulle kräva debiterbart arbete, eftersom hon innan dess måste tillskriva övriga delägare för att få deras inställning därtill klarlagd.

Ytterligare genmäle från anmälaren
Y har i nytt genmäle upplyst att i det belopp som skall fördelas och skickas till delägarna ingår ett belopp om 508 kronor som är hänförligt till slutligt skattebesked och inte har med arvsskatten att göra. Detta belopp har A också underlåtit att kvittera ut.

Nämndens bedömning och beslut
De anmärkningar som hänför sig till tiden innan A blev advokat tas inte upp till prövning.

Testamentsexekutor är skyldig att ombesörja fördelning av tillkommande medel även efter boutredningens avslutande. För sådana åtgärder är testamentsexekutor berättigad till ersättning. A:s handlande har stått i strid med god advokatsed. Utöver detta uttalande föranleder ärendet ingen åtgärd.