Annonser

Flexibilitet och nytänkande klarar nedgången

Marknaden för börsintroduktioner är i det närmaste helt död och antalet företagsförvärv och överlåtelser har mer än halverats det senaste året. I London och New York har många advokatbyråer tvingats göra sig av med både delägare och biträdande jurister när uppdragen minskat både i storlek och antal.
De svenska affärsbyråerna verkar dock hittills ha klarat sig mycket bättre i konjunkturnedgången. I alla fall om man ska tro vad de själva uppger.
ADVOKATEN har talat med företrädare för ett tiotal av de största svenska affärsbyråerna. Och bilden är samstämmig. Alla har klarat sig bättre än de vågat tro och många är också förvånade över att det gått så bra som det faktiskt gjort.
De har visserligen känt av nedgången, och att det inte varit samma tryck som året innan. Men 2001 var för advokatkåren ett exceptionellt bra år – för många byråer det bästa någonsin.
Med något undantag räknar samtliga byråer trots det med att kunna uppvisa en total omsättningsökning under 2002, även om omsättningen per medarbetare minskat. Nästan alla byråer har dragit ned på antalet nyanställningar, men fortsätter ändå kontinuerligt att anställa och då i första hand mer erfarna medarbetare. Bara en av de tillfrågade byråerna medger att medarbetare sagts upp, men även denna byrå har nyanställt så att man i dag är fler än för ett år sedan.
Att det har gått så bra för de svenska affärsbyråerna som det faktiskt gjort och att de klarat sig så mycket bättre än kollegerna i London och New York beror enligt samstämmiga uppgifter framför allt på att man inte är lika transaktionsinriktad och att volymerna här är så pass mycket mindre. En halvering av marknaden får därför inte samma genomslag här. De svenska byråerna verkar också vara mer flexibla och kan lättare ställa om och styra över till andra områden när de ursprungliga uppdragen sinar. Dessutom har det inte varit fullt så stilla inom transaktionsjuridiken som man skulle kunna tro.

En jämn ström av uppdrag
Att marknaden för börsintroduktionerna är iskall är alla överens om. Däremot har flera av de svenska storbyråerna trots allt haft en hel del att göra med fusionerna mellan Telia och Sonera samt Pharmacia och Pfizer. De flesta byråer har också haft en jämn ström, dock inte lika strid som tidigare, av uppdrag om inte riktigt lika stora förvärv.
– Det görs trots allt rätt mycket jobb, även om det kanske inte alltid leder till avslut eftersom man inte kommer överens om priset, säger Wilhelm Lü#ning på Advokatfirman Cederquist. Men det mesta av vårt arbete behöver ju göras ändå.
Dessutom har byråerna fått mer att göra inom en rad andra områden. Utöver en svag ökning av antalet konkurser har samtliga byråer noterat att tvisterna blivit fler och större.
– Antalet processer har gått upp rejält som en följd av att många affärer visat sig inte vara lika goda när lågkonjunkturen träder in, bekräftar Peder Hammarskiöld på Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Andra tvister beror på att bolagen inte förmår betala och göra rätt för sig. I högkonjunktur är företag mer beredda att ta en smäll eftersom det finns så många andra goda affärer att vinna – men nu försöker man klösa in det man kan.
Omstruktureringar och omorganisationer är ett annat ökande område som ger en hel del bolagsrättsligt arbete, inte minst inom arbetsrätten. Dessutom har de flesta byråer fullt upp med olika typer av finansieringsärenden, såväl rena lånefinansieringar, som rekonstruktioner av fonder men även övriga refinansieringar. Det är komplicerade ärenden som innebär en hel del arbete.

Kostnadsmedvetna kunder
På Linklaters advokatbyrå har man också märkt ett ökat intresse för fastighetsaffärer utanför börsen sedan restriktionerna för utländska investeringar togs bort i mitten av 1990-talet.
– De inhemska transaktionerna är inte så vanliga medan däremot alltfler utländska företag intresserar sig för det svenska fastighetsbeståndet, säger Rolf Johansson på Linklaters. Parallellt med det blir alltfler utländska finansiärer intresserade av att finansiera svenska förvärv. Det beror på att man uppfattar den svenska marknaden som väl fungerande och med ett bra fastighetsrättsligt system.
Lågkonjunkturen har även inneburit att klienterna ställer högre krav än tidigare på byråerna. De har helt enkelt blivit mer kostnadsmedvetna, vilket inneburit att de allt oftare ställer krav på rabatter och fasta priser.
– Det blir allt vanligare att de försöker pressa priserna hos oss precis som hos andra konsulter, säger Carl-Olof Bouveng på Advokatfirman Lindahl. Framför allt får vi allt oftare krav på kostnadsramar och tak vid större ärenden. Vi anstränger oss för att kunna presentera ramar – samtidigt är vi måna om att hålla fast vid att vi huvudsakligen debiterar per timme.

Mer jobb för delägarna
En annan trend är att marknaden efterfrågar mer kvalificerade tjänster, vilket inneburit att delägarna relativt fått arbeta hårdare och att de yngre juristerna haft mindre att göra än på länge.
– Den typ av ärenden som är aktuell under lågkonjunktur, oavsett rättsområde, är mer komplex och ställer därmed krav på en mer erfarenhetsbaserad rådgivning, säger Christer Danielsson på Gernandt & Danielsson advokatbyrå. Det går inte att läsa sig till hur man får ett företag ur kris – man måste ha varit med förr. Samtidigt har efterfrågan på de yngsta juristerna minskat påtagligt eftersom due diligence-uppdragen minskat när transaktionsvolymerna gått ner.
Hur anpassar sig då branschen till marknadens nya krav? Att de biträdande juristerna på de flesta byråer inte har full beläggning har bidragit till en stark ryktesspridning i kåren. Åtskilliga byråer har påståtts både ha sparkat medarbetare och ha infört anställningsstopp. Inte heller Mannheimer Swartling har klarat sig undan ryktesspridningen.
– Visst, det har gått rykten om oss också, bekräftar Jan Kansmark. Det har sagts att vi går dåligt, att vi säger upp folk och att vi har anställningsstopp. Men det är fullständigt gripet ur luften. 2001 var vårt bästa år någonsin, och vi kommer ur även det här året på budget med en hyfsad omsättningsökning.
– Det skulle vara mindre begåvat att friställa personal eller stänga dörren för nya. Då sitter man helt fel när konjunkturen vänder, man måste fylla på underifrån även för att behålla en vettig åldersstruktur. Under 2003 rekryterar vi dock något försiktigare än normalt, kanske att vi ökar med netto 20 personer i stället för 25.

Välbehövlig andhämtningspaus
Den bilden stämmer bra överens med övriga tillfrågade byråers. Nästan alla anställer färre nya medarbetare, men alla anställer. De flesta tycks ha halverat nyrekryteringen, men några har dragit ned den till en femtedel mot normalt. Flera byråer undviker dessutom i nuläget att anställa helt färska jurister.
Dets sägs också att byråerna blivit mer selektiva med att ta in nya delägare och att det blivit vanligare att medarbetare som inte håller måttet ombeds att sluta. Ingen vill bekräfta att det ser ut så hos just dem, men alla tror att det ligger till så.
Nedgången i transaktionsjuridiken har för många byråer också blivit en välbehövlig andhämtningspaus efter de senaste årens rally. En tid för att vända blicken inåt och ta hand om att vidareutbilda de anställda och utveckla byrån.

Viktigare att profilera sig
En annan följd är att försäljningsansträngningar och marknadsföring blir allt vanligare. Advokatbyråerna har blivit mer medvetna om vikten av att profilera sig, vittnar flera om. Några talar också om en aggressivare konkurrens om uppdragen.
– Det har tidigare funnits en föreställning i kåren att den som marknadsför sig är en dålig advokat som har för lite att göra, vilket är en tokig uppfattning. I alla fall några av oss jobbar i dag betydligt mer sofistikerat med marknadsföring än för några år sedan, säger Rolf Johansson på Linklaters. Jag tror inte att det är detsamma som en aggressivare konkurrens.
Inför det nya året håller stora delar av kåren andan, förväntningarna är lågt ställda. Ingen tror på att 2003 blir ett särskilt bra år, men många hoppas att det värsta är över och anser sig ha noterat ett uppsving av uppdrag under hösten. Andra är mer vaksamma och tror att 2003 blir sämre än 2002.
På lite längre sikt är dock optimismen stor bland samtliga tillfrågade. Behovet av juridiska tjänster ökar hela tiden, inte minst på grund av den ökade internationaliseringen. Sverige har fortfarande relativt låg advokattäthet och arvodena ligger lägre än internationellt. Ett extra plus är givetvis också att revisionsbyråerna lämnat banan.
– Det är väl som i talesättet: advokaten har att göra både i uppgång och nedgång. Det är väl bara när det står helt stilla som det är problematiskt, säger Jacob Melander på Hammarskiölds.
Flera av dem vi talat med anser till och med att nedgången varit välgörande för branschen och att affärsbyråerna i framtiden står än bättre rustade och kan erbjuda bättre kvalitet.
–Den boom vi hade tidigare riskerade att skapa kvalitetsbrister i branschen, det blir lätt så under en sådan guldrusch som vi hade under några år. Jag tror att man i framtiden får en mer sund syn på hur verksamheten ska bedrivas, och ger mer akt på kvalitetsaspekterna, säger Rolf Johansson.

TOM KNUTSON
HANS HELLBERG