Fokus Nya utmaningar för affärsadvokaterna

Digitaliseringen driver på mot en förändrad advokatroll

I många år har familjerättsadvokaterna utmanats av Familjens jurist och andra företag utanför Advokatsamfundet. Nu kommer nya aktörer även inom affärsjuridiken. Forskare förutspår en förändrad marknad för affärsjuridiken och en ny roll för affärsadvokaten. Utmanarna ser ljust på framtiden, men även advokaterna säger sig stå väl rustade att möta förändringarna.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Cuba libre? Förändringens tid

Återkommande besöks advokatsamfundet av internationella delegationer. Det är en viktig del i samfundets arbete med att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med representanter från rättsväsenden från andra länder.

Nyligen besöktes samfundet av en kubansk delegation. De ställde upp på att intervjuas under förutsättning att de fick frågorna för godkännande i förväg. De beskrev sin bild av tillståndet i Kuba, läs mer i artikeln Ny konstitution införs på Kuba. Deras optimistiska och ljusa beskrivning av tillståndet i landet står i skarp kontrast till den som bland andra det svenska utrikesdepartementet rapporterat om. I sin landrapport från 31 december 2017 konstaterar UD att Kuba är en enpartistat utan fria och demokratiska val. De medborgerliga och politiska rättigheterna är fortsatt kringskurna. Oliktänkande utsätts ofta för godtyckliga frihetsberövanden och trakasserier av polis och säkerhetstjänst. Enligt rapporten är rättsväsendet i praktiken underställt den verkställande makten och strafflagstiftningen innehåller svepande brottsrubriceringar som ofta används för att anhålla och ibland döma oliktänkande. Då kränkningar av individers medborgerliga och politiska rättigheter i stor utsträckning sker i enlighet med landets lagstiftning förnekar staten rutinmässigt denna typ av brott och underlåter att utreda dem, konstateras det i rapporten.

Historiskt sett har vissa svenska politiker och debattörer stundtals haft en milt sagt förstående attityd mot diktaturen i Kuba och inte alls tagit ställning på det sätt som Sverige gjort mot andra diktaturer.

Men kanske kan det finnas hopp om förändring. Och förhoppningsvis kan den här typen av möten bidra till att skynda på utvecklingen mot ett verkligt fritt Kuba.

Tom Knutson
Chefredaktör