Annonser

Disciplinärende beslut 2013

1. Advokat som företrädde två dödsbodelägare i tvist mot de andra två dödsbodelägarna borde inte ha ansökt om att själv bli förordnad som boutredningsman. Uttalande.

Bakgrund

X, Y, Z och Å är barn till Ä och Ö.

Efter att Ä avled år 1999 klandrade X och Y bodelningen och arvsskiftet. Advokat A var i klandertvisten ombud för Ö, Z och Å. Muntlig förberedelse i målet hölls våren 2011.

Ö avled den 2 januari 2012. Hon hade i sitt testamente förordnat att hon ville att A skulle vara testamentsexekutor.

Anmälan

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 16 januari 2012, riktar X anmärkningar mot A huvudsakligen avseende att han befunnit sig i en jävssituation och inte varit opartisk, att han påbörjat arbete som testamentsexekutor innan testamentet vunnit laga kraft, samt att han brustit i underrättelse och kommunikation. Till stöd för anmärkningarna anförs bland annat följande.

A åtog sig uppdraget såsom testamentsexekutor för Ö trots att han sedan tidigare var ombud för två systrar i en ännu inte avslutad boutredning efter den avlidne fadern. Han avsade sig inte uppdraget frivilligt trots påpekanden om att det var olämpligt, utan medverkade aktivt för att ekonomiskt gynna Å och Z.

A frågade inte Å och Z om de hade underrättat övriga syskon om Ö:s bortgång. Istället meddelade han övriga syskon om dödsfallet först den 4 januari. Meddelandet skedde skriftligen tillsammans med bilder på de saker som var kvar i lägenheten. Värdefulla saker hade bortförts.

A gjorde syn i Ö:s lägenhet tillsammans med Å dagen efter Ö:s död utan att meddela X och utan att bereda honom tillfälle att delta. A avrådde inte Å att göra detta utan övriga syskons medverkan.

A besvarade inte X:s frågor om varför han inte hade kontrollerat om han och Y hade blivit underrättade om dödsfallet och varför han och Y inte blev kallade till synen av lägenheten.

A började agera som testamentsexekutor omedelbart trots att han borde känna till att testamentet först måste delges samtliga dödsbodelägare samt vinna laga kraft.

A ljög för honom om att hyresavtalet skulle behöva förlängas ytterligare tre månader om besked inte lämnades om Ö:s kvarvarande saker; uppgiften kontrollerades med hyresvärden som meddelade att det gick bra att ha lägenheten en månad till. Anledningen till att de ville vänta med att gå igenom sakerna var att värdefulla saker försvunnit ur lägenheten då de inte bereddes tillfälle att delta på synen. De polisanmälde saken, och A:s hot om förlängning av hyresavtalet kom enbart till för att försvåra polisutredningen.

Advokat B bad A via mejl att överväga om han inte frivilligt borde avsäga sig sin roll som testamentsexekutor då han var partsombud i ett icke avslutat mål, men i stället för att göra det ansökte A/ Z/Å om att A skulle bli boutredningsman och få kontroll över utredningen och dess resultat.

A meddelade X att han helt skulle sluta kommunicera med honom, vilket är helt oförenligt med rollen som boutredningsman och testamentsexekutor som ska tillvarata samtliga dödsbodelägares intressen.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, daterat den 25 januari 2012, tillbakavisat samtliga anmärkningar och anfört i huvudsak följande.

Att han skulle ha uppdraget som testamentsexekutor var Ö:s vilja och inget som han påtagit sig. Förordnandet som testamentsexekutor träder i kraft först då testamentet vunnit laga kraft. Fram till dess, eller fram till dess att boutredningsman förordnas, hanteras dödsboet av dödsbodel­ägarna.

För att försäkra sig om att inte boet otillbörligen skingrades besökte han den 4 januari 2012 Ö:s lägenhet och fotograferade där de tillhörigheter som fanns. Han fick uppgift om att X och Y ännu inte underrättats om dödsfallet och han ombads att underrätta dessa. Utöver fotograferingen vidtogs inga åtgärder.

Han underrättades om att övriga dödsbodelägare sagt upp abonnemang samt lägenhet så att boet inte skulle drabbas av kostnader. Samma dag tillskrev han X och Y och underrättade dem om moderns bortgång. Han tog även kontakt med advokaten B som företräder X och Y i det i tingsrätten aktuella målet. Detta för att dödsbudet skulle komma till arvingarna fortast möjligt.

Den 9 januari 2012 tillskrev han i rekommenderat brev samtliga dödsbodelägare och delgav dem testamentet samt underrättade om vilken frist som gällde om man önskade klandra testamentet. X och Y har ännu så länge inte låtit sig delges. Han underrättade likaledes omgående tingsrätten om Ö:s bortgång samtidigt som han då ställde frågan till såväl tingsrätten som B hur man såg på den fortsatta handläggningen av målet till följd av Ö:s bortgång. Något svar härom har ännu inte erhållits.

Den 9 januari 2012 kontaktades han av B såsom varandes ombud för X och Y.

Han underrättade X om att han inte kommer att besvara alla X:s e-postmeddelanden till honom utan att i och med att X företräds av ombud kommer hans kontakter att gå via ombudet. Han kan i nuläget inte se att det föreligger någon intressekonflikt eller beaktansvärd risk för sådan.

Han kan fullt ut tillvarata Ö:s intressen utan intressekonflikt. Trots detta kommer han inte att påta sig uppdraget när testamentet väl vunnit laga kraft och han har i dag meddelat tingsrätten att han inte står till förfogande som boutredningsman.

Ytterligare skriftväxling

X har den 10 februari 2012 inkommit med genmäle i vilket han bl.a. anför att han tycker att A vid besöket i Ö:s lägenhet den 4 januari 2012 borde ha upprättat en förteckning över tillhörigheterna; smycke- och kassaskrin öppnades inte, och innehållet fotograferades inte.

Anledningen till att han och Y inte låtit sig delges testamentet är att den bestyrkning som A gjort inte är riktig, och att de således inte vet om testamentet överensstämmer med originalet.

I komplettering daterad den 2 augusti 2012 till anmälan och i yttrande den 26 augusti 2012 riktar X nya anmärkningar mot A innefattande att denne utnyttjat Ö:s hemförsäkring för att betala sina kostnader för tillträdet till hennes lägenhet, och att han till Ö:s dödsbo har skickat en faktura avseende arbete som utförts såsom testamentsexekutor fast testamentet inte vunnit laga kraft. Fakturan har skickats till boutredningsmannen C, som sedan betalt den. Dödsbodelägarna har inte fått se fakturan, inte heller har de fått se underlag med dagboksanteckningar.

A har i yttrande daterat den 12 september 2012 anfört bl.a. följande.

Påståendet att han skulle ha fakturerat Ö:s dödsbo för arbetet han utfört som testamentsexekutor är fel. Han har inte tillställt Ö:s dödsbo någon faktura avseende arbete som han nedlagt som testamentsexekutor.

Han har från och med augusti 2010 fram till och med Ö:s död biträtt henne i tvist inför tingsrätten rörande klander av skifte av dödsboet efter Ä. Efter kontakt med advokaten C – som är av tingsrätten utsedd boutredningsman i dödsboet efter Ö – har han upprättat och tillställt Ö:s dödsbo faktura avseende nedlagt arbete och utlägg i ärendet inför tingsrätten.

Bouppteckning förrättades den 24 maj 2012 av begravningsbyrån. C var bouppgivare. Till bouppteckningsförrättning var samtliga dödsbodelägare, även X kallade. Samtliga dödsbodelägare uteblev dock, och närvarande var endast bouppgivaren. I bouppteckningen finns skulden till advokatbyrån om 6 871 kr avseende Ö:s självrisk, upptagen, och hans faktura har således funnits att tillgå för samtliga dödsbodelägare i vart fall sedan bouppteckning förrättades. Vid bouppteckningsförrättning har inga anmärkningar riktats mot hans faktura eller fakturering.

X har i yttrande den 27 september 2012 anfört bl.a. följande.

I tvisten hänförlig till Ä:s dödsbo har Z och Å ställt sig på Ö:s sida och har, troligen utan fullmakt, företrätt henne i massor med inlagor till tingsrätter och hovrätter. A är i denna process inblandad på initiativ av Z och Å. Således är det inte Ö som anlitat honom. Z och Å låter A fakturera dödsboet för sina kostnader via försäkringsbolaget. Rätteligen skall kostnaderna gäldas av Z och Å, inte Ö:s dödsbo.

Det är riktigt att han och Y uteblev från bouppteckningen, men det har sin grund i en kallelse med alltför kort varsel. Y var vid tillfället i Norge, och han själv hade en helt fullbokad dag med uppdrag hos kunder som inte gick att avboka. Att de hade förhinder meddelades C.

A har i yttrande daterat den 8 oktober 2012 anfört att han för det arbete som nedlagts i mål inför tingsrätten, där han varit ombud för Ö, Å och Z, upprättat tre fakturor. Var och en klient har fått bära sin del av nedlagt arbete och kostnader.

Ytterligare skriftväxling har förevarit i ärendet. 

Nämndens bedömning och beslut

Med hänsyn till att A företrädde två dödsbodelägare i tvist mot de andra två dödsbodelägarna borde han inte ha ansökt om att själv bli förordnad som boutredningsman. Utöver detta uttalande föranleder anmälan ingen åtgärd.