Annonser

Advokatarvoden efter förtjänst

Som ägare och webbmaster till webbportalen WhiplashInfo.se och bland annat dess hjälpforum med över 2 500 medlemmar har jag under 2000-talet samlat på mig en stor erfarenhet av de olika problemområden som möter personskadade i allmänhet och trafikskadade i synnerhet. Webbplatsen har cirka 45 000 unika besök per månad, vilket betyder en avsevärd mängd kontakter med dessa grupper av människor och deras anhöriga. Ofta försöker vi rekommendera duktiga advokater, vilka inte är så många, för att skadade skall få adekvat hjälp.

De problemområden de stöter på rör inte sällan sambandsfrågor vid försäkringsreglering inom såväl det förvaltnings- som civilrättsliga området. Alltför ofta får de då problem med dels bristande kompetens hos de advokater de anlitar, dels problem med att finansiera den juridiska processen såväl utom som inom rätta. De få advokater som behärskar detta riskerar snart att försvinna.

Dagligen har jag kontakt med skadade och anhöriga som är totalt vilsna när det gäller att hävda sin rätt mot försäkringsgivare. Men med dagens system för advokatarvoden är uppdragsgivaren utlämnad till slumpen om denna behöver hjälp att hävda sin rätt gentemot banker, privata och allmänna försäkringsbolag och myndighetsbeslut.

När det gäller advokatkontakter saknas idag möjligheten att få ersätta ombudet efter förtjänst. Dagens regler är därför alldeles för utlämnande för dessa individer.

I stort sett vem som helst med advokattitel kan åta sig civil- eller förvaltningsrättsliga uppdrag från en privatperson utan att behöva dokumentera sin kompetens inom det berörda sakområdet. Kunden har ingen möjlighet att i förväg värdera kompetens och kvalitet på geografiskt tillgängliga advokater. I bästa fall kan kunden ha uppfattat djungeltrummor som antytt något, men beslutsunderlag värda namnet finns inte att få för kunden vid upphandling av advokattjänster.

Föreställ dig att advokaten föreslår kunden att kunden betalar arvode i förhållande till framgång i ärendet. Det skulle ge kunden tryggheten av att veta att advokaten inte ”kör sitt race” oavsett den ekonomiska framgången för kunden i den aktuella tvisten. Nu är det allför ofta jag hör att ”advokaten får ju betalt i alla fall medan jag riskerar att stå med tvättad hals…”.

Det behövs betydligt bättre incitament för att trygga tillgången till kompetenta advokater inom humanjuridiken i allmänhet och den komplexa personskadejuridiken i synnerhet.

Ett företag eller en myndighet har inga problem att kunna mobilisera såväl juridiska som ekonomiska resurser och kompetenser, till skillnad mot motparten – en privatperson. Att tvista i domstol är ett ekonomiskt risktagande som för en vanlig privatperson inte har någon ekonomisk motsvarighet i dennes vanliga liv. Detta gäller i ännu högre grad när det gäller tvister om medicinska orsakssamband. Vid förlust riskeras skulder i halvmiljonklassen efter det att rättsskyddet förbrukats.

Om inte dagens system med bland annat advokatarvoden omgående blir mer konsumentvänliga, kommer snart en webbplats att finnas som låter sina läsare betygsätta och värdera advokater, såsom redan skett när det gäller läkare.

Det är dags att införa prestationsarvoden för advokater. Öppna för att advokater får överenskomma med klienter om att få ett grundarvode och därutöver betalt i förhållande till utfall i klientens ärende. Om så inte sker ställer sig Advokatsamfundet utanför denna möjlighet att hjälpa en svårt utsatt grupp.

Jag överväger att sluta hänvisa skadelidande till duktiga advokater för att i stället uppmuntra jurister fristående från Advokatsamfundet att driva skadelidandes fall i domstolar. De är ju fria att ingå riskavtal och därmed i praktiken möjliggöra att skadelidande kan få sin sak prövad utan att ha ont i magen av oro över att en advokat går på löpande räkning.

Debattör Tomas Alsbro, whiplashinfo.se /skadeståndsportalen.se