Annonser

Styrelsen – en förmyndare över kåren?

Att gå för långt – samfundsstyrelsens ukaser om obligatorisk utbildning för advokater och en detaljstyrning hur utbildningen skall bedrivas.
I SENASTE CIRKULÄRMEDDELANDE har influtit detaljbestämmelser om hur en utbildningskurs skall vara ordnad. Utbildningsledare och kursplan.

Det är naturligtvis bra att ta del av en vidareutbildning. Men det är inte rätt att ålägga advokaten att genomgå kurser som styrelsen vill i detalj bestämma. I den allmänna synpunkten att det är bra för verksamma advokater att fortbilda sig ligger en uppgift för dessa att med utgångspunkt från sin syn på vad som är bra själva bestämma målinriktningen och sättet för hur denna fortbildning skall ske. Det drar närmast ett löjesskimmer över styrelsens nu sent påkomna försök att detaljbestämma hur utbildningen skall vara planlagd. Det påminner om skollärarens dominans över olydiga skolelever. Vi är faktiskt en yrkeskår av självständiga och ansvarsfulla individer som själva är vana att se över vårt eget hus.

Ett väsentligt moment i styrelsens åtgärder ligger i den kostnadsökning som en utbildningskurs innebär enligt de riktlinjer styrelsen framlägger. Det är inte rimligt att se en utbildningsverksamhet som lika för alla. Behovet varierar avsevärt efter sysselsättningens art och omfattning. En utpräglad inriktning på ett visst rättsområde t.ex. brottmål förenad med många års erfarenheter av domstolsverksamhet ställer inte samma krav på en s.k. efterutbildning som den som t ex arbetar med upphovsrätt.

Flertalet av de kollegor jag varit i kontakt med upplever samfundets iver med fortbildning som besvärande och onödig. Redan tidigare har det inte varit sällan som advokater på frivillig väg genomgår utbildningskurser i olika ämnen. Systemet med fortbildning har alltså redan funnits innan styrelsen utan att efterhöra kårens mening inför sin ukas om obligatorisk utbildning. Det är tveksamt om styrelsen tagit till ett fullmäktigemöte den fråga som nu kommit att vilja detaljbestämma hur utbildningskursen skall ske.

VAD JAG ANFÖRT innebär en kritik mot styrelsen och innebär en känsla av att styrelsen mer ser sig som en förmyndare över kåren än som en yrkesrepresentant för advokatkåren. Det är möjligt att, när de ekonomiska aspekterna på ett fullföljande av de tänkta kurserna tillkommer, styrelsen lever i okunnighet om de många kolleger som lever med bristande lönsamhet i sina verksamheter. Det givna svaret är att all utbildningsverksamhet är en rekommendation och hur denna utbildning skall bedrivas är den enskildes sak. Det är tillräckligt att advokaten lämnar något intyg att han genomgått en utbildningskurs. Men innehållet och formerna för utbildningen är advokatens ensak och inte styrelsens.

LARS G:SON NYDELL
Advokat