Annonser

Ny juridisk litteratur

Almgren, Richard & Brorson, Torbjörn: Miljörevision. Handbok för miljörevisorer och andra som är intresserade av miljöledning och miljörevision
Täby. Green Business. 2003
Borg, Mikael: Aktierelaterade incitamentsprogram. En civilrättslig studie
Stockholm. Jure. 2003
Broberg, Morten & Holst-Christensen, Nina: EU-domme med bemærkninger og spørgsmål
3 udg. København. Jurist- og Økonomforbundet. 2003
Bull, Henrik: Det indre marked for tjenster og kapital. Import av finansielle tjenster
Oslo. Universitetsforlaget. 2002
Chartrand, Marcella, Millar, Catherine & Wiltshire, Edward: English for contract and company law
2 ed. London. Sweet & Maxwell. 2003
Gellner, Lars: Att anställa personal
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Günzel, Mats & Zanderin, Lars: Arbetsmiljörätt och rehabilitering
Malmö. Liber. 2003
Hellners, Trygve & Malmqvist, Bo: Förvaltningslagen. Med kommentarer
Stockholm. Norstedts Juridik.2003
Henriksson, Lars: Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans
Handelshögskolan i Stockholm. MercurIUS. 2003 (Akademisk avhandling)
Heuman, Lars: Arbitration law of Sweden. Practice and procedure
New York. Juris Publishing. 2003
Kerr, John J. m.fl.: Comparison of international arbitration rules
The International Arbitration Group of Simpson Tacher & Bartlett. 2 uppl. New York. Juris Publishing. 2003
Larsson, Nils & Synnergren, Stieg: Kommersiella hyres-
och arrendeavtal i praktiken
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Nerep, Erik: Aktiebolagsrättslig analys. Ett tvärsnitt av nyckelfrågor
Handelshögskolan i Stockholm. MercurIUS. 2003
Nilsson, Henrik, Isaksson, Anders & Martikainen, Teppo: Företagsvärdering. Med fundamental analys
Lund. Studentlitteratur. 2002
Nordell, Per Jonas (red): Traktatsamling i immaterialrätt. Konventioner, direktiv, förordningar och branschkodex
Auktor. 2003
Sarnecki, Jercy: Introduktion till kriminologi
Lund. Studentlitteratur. 2003
Shelkoplyas, Natalya: The application of EC law in arbitration proceedings
Groningen. Europa Law Publishing. 2003
Weatherill, Stephen: Cases and materials on EU law
6 ed. Oxford. University Press. 2003
Vedder, Hans: Competition law, environmental policy and producer responsibility. Experiences in the Netherlands from a European perspective
Groningen. Europa Law Publishing. 2003
Victorin, Anders: Kommersiell hyresrätt
3 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Yttranden av Läkemedelsskadenämnden 2001–2002
Läkemedelsskadenämnden. 2003