Annonser

Boutredningsman och bodelningsförrättare

Svåra uppdrag kräver bred kompetens

Uppdragen som boutredningsman och bodelningsförrättare är svåra på många sätt. Disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson reder ut vad en advokat ska tänka på i dessa uppdrag.

Boutredningsman och bodelningsförrättare är två advokatuppdrag som leder till många disciplinanmälningar. Så många att disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson i verksamhetsberättelsen för 2019 skrev att ”det är fortfarande ett gott råd till den advokat som har som mål med sin verksamhet att inte hamna i disciplinnämnden, att avstå från uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare”.

Att just boutredningsmän anmäls är inte särskilt konstigt, påpekar Börje Samuelsson.

– Det förekommer många svåra förvaltningsfrågor i uppdraget. Det kan finnas ett företag i dödsboet, där advokaten plötsligt sitter på alla aktier, eller ett stort lantbruk. Dessutom ett gäng dödsbodelägare som kanske avskyr varandra och som kan ha helt olika uppfattningar när det gäller hur boutredningsmannen ska hantera olika frågor i boet, säger Börje Samuelsson, som betonar att en boutredningsman behöver kunskap och erfarenhet för att klara uppdraget.

En boutredningsman förordnas av tingsrätten på begäran av en dödsbodelägare, nästan alltid därför att delägarna inte kan komma överens. Uppgiften är att fördela arvet och avveckla dödsboet. Inte alltid en lätt uppgift, eftersom dödsbodelägarna kan ha mycket olika uppfattningar om vad som är rätt och rättvist, konstaterar Börje Samuelsson, som själv haft många sådana uppdrag.

I vissa fall handlar anmälningarna mot boutredningsmän om tydliga fel och ren okunskap. Börje Samuelsson pekar på ett avgörande från hösten, där disciplinnämnden utdelade en varning till en boutredningsman för att hon bland annat inte betalat viktiga räkningar för dödsboet. Advokaten ansåg själv att hon inte hade ansvar för detta innan förordnande av boutredningsman vunnit laga kraft. I själva verket gäller ett beslut om förordnande av boutredningsman omedelbart.

– Det här är en helt grundläggande kunskap för en boutredningsman, att man har ansvar från dag ett. Det är bara att läsa ärvdabalken, säger Börje Samuelsson.

Vanligare är dock att kritiken riktas mot allt för långa handläggningstider.

– Boutredningsmannen för inte dödsboet framåt, mot avveckling, vilket kan vara svårt. Men det leder till att någon dödsbodelägare tröttnar och anmäler, förklarar Börje Samuelsson.

Ett annat vanligt klagomål rör bristande information från boutredningsmannens sida. Ofta är det någon av delägarna som upplevt att en annan part fått mer information, eller så har inte boutredningsmannen skött den redovisningsplikt som följer med uppdraget. Ofta anser också någon dödsbodelägare att boutredningsmannen favoriserat någon av de andra delägarna.

Börje Samuelsson betonar än en gång komplexiteten och svårigheterna i uppdraget. Det kräver såväl juridisk kompetens som integritet och förmåga att kommunicera och skapa relationer med människor, fastslår han, och rekommenderar de kurser som finns för just boutredningsmän.

Uppdraget som bodelningsförrättare vid äktenskapsskillnad för med sig liknande svårigheter, även om en bodelningsförrättare inte förvaltar någon egendom, konstaterar Börje Samuelsson.

– Det handlar om att hantera två personer i en konflikt, där en ofta inte alls är intresserad. Det gäller att komma ihåg att uppgiften är att förrätta en bodelning, inte att vänta i två år på att paret ska komma överens, säger han. 

Avgörande om boutredningsmän

I ett beslut, publicerat i Advokaten nr 8 2021, utdelade disciplinnämnden en varning till en boutredningsman. I sin anmälan kritiserade dödsbodelägarna advokaten bland annat för att hon inte betalat viktiga räkningar. Advokaten hade istället meddelat dödsbodelägarna att hon inte hade för avsikt att vidta några åtgärder förrän beslutet om förordnande av boutredningsman vunnit laga kraft. Disciplinnämnden konstaterar i beslutet att enligt 19 kap. 21 § ärvdabalken gäller ett beslut om förordnande av boutredningsman omedelbart från den tidpunkt beslutet meddelats.

Avgöranden om bodelningsförrättare

I ett avgörande publicerat i Advokaten nr 7 2021 utdelade disciplinnämnden en varning till en advokat som av tingsrätten utsetts till bodelningsförrättare, men sedan låtit en kollega sköta uppdraget. Nämnden konstaterar i sitt beslut att ”förordnande att vara bodelningsförrättare är ett personligt uppdrag, och den utsedde förrättaren får inte sätta annan i sitt ställe”.

I ett opublicerat beslut i oktober i år (D-2021/0504) behandlade disciplinnämnden en anmälan från en motpart, sedan advokaten och den biträdande jurist som assisterade i ärendet ansökt om att en bodelningsförrättare skulle förordnas. Anmälaren ansåg att advokaten därmed vidtagit rättsliga åtgärder utan att förvarna motparten. Disciplinnämnden höll inte med, eftersom ansökan om bodelningsförrättare inte är en sådan åtgärd som kräver förvarning. Däremot är det förstås tillåtet att förvarna, och det kan, enligt Börje Samuelsson, rent av ses som god ton att göra det.

Börje Samuelssons tips till boutredningsmän

  • Läs på! Ärvdabalkens kapitel 19, plus kommentaren, är minimum att behärska.
  • Se till så att du har en kunnig och erfaren advokatkollega att diskutera de frågor som uppkommer med.
  • Gå en kurs på området.