Annonser

Advokatsamfundet

Stöd och opinionsbildning ska möta hot och hat

Hot, hat och våld kan drabba enskilda advokater hårt, men kan också skada rättsstaten och demokratin. Det anser Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som uppmanar advokater som utsätts att berätta det för samfundet.

 – Det är förstås helt oacceptabelt att advokater blir utsatta på grund av det arbete de utför för sina klienter, säger Mia Edwall Insulander.

Sedan sitt tillträde som generalsekreterare för två år sedan har hon tagit initiativ till dels ett stöddokument, dels en grupp med advokater som själva upplevt hot och våld, och som ska kunna ge stöd till utsatta kollegor. 

Stöddokumentet, som finns på Advokatsamfundets webbplats, sammanfattar i några enkla punkter vad den som utsatts för någon typ av hot eller våld kan tänka på och vilket stöd som finns att få.

– Vi har upplevt att det finns ett behov av ökat stöd från advokater som utsatts och stöddokumentet är en del i arbetet med att bättre kunna hjälpa våra ledamöter, berättar Mia Edwall Insulander, och tillägger att ledamöterna också alltid är välkomna att kontakta samfundet för att få ytterligare stöd där hon själv gärna tar emot samtalen.

Att dokumentera hoten och trakasserierna samt att polisanmäla dem är två viktiga åtgärder som tas upp i stöddokumentet. Men Mia Edwall Insulander poängterar att varje fall är unikt och att den advokat som utsätts måste analysera sin egen situation och fatta beslut utifrån den analysen.

– Därutöver vill vi på samfundet gärna ha kontakt med de advokater som utsatts för att vi ska ha en kontinuerlig bild av läget kring hot och hat mot advokater, säger Mia Edwall Insulander.

Stödgruppen har ännu inte inlett sin verksamhet, men flera advokater har anmält att de vill vara med. Tanken är att advokaterna i gruppen ska finnas där för kollegor som behöver prata om sina erfarenheter, och ge kollegialt stöd. Att den som söker stöd och stödpersonen inte arbetar tillsammans kan kanske göra det lättare att tala fritt, tror Mia Edwall Insulander.

– Jag har själv utsatts för hot och tycker att den erfarenheten kan bidra när jag samtalar med andra som också utsatts. Jag tror att det är värdefullt att vi som kollegor hjälper och avlastar varandra om möjligt så att den som utsätts inte behöver känna sig så ensam, säger hon.

Hot, hat och våld kan förstås få svåra konsekvenser för den advokat som utsätts, betonar Mia Edwall Insulander. Det kan handla om att behöva leva med skyddade personuppgifter eller att hela advokatens familj tvingas flytta. I värsta fall kanske advokaten inte ens kan fortsätta utöva sitt yrke.

Men hot och våld mot advokater kan också skada rättsstaten och demokratin, inskärper Mia Edwall Insulander. 

– Det kan leda till att färre advokater vill åta sig att försvara eller biträda klienter i angelägna mål. Det är ytterst en demokratifråga att det måste finnas advokater som vill och vågar företräda enskilda och hävda deras fri- och rättigheter, säger hon.

Precis som de intervjuade advokaterna och psykologen Alexander Tilly anser även Mia Edwall Insulander att det är viktigt att prata om problemen, som tycks öka inte bara bland advokater utan också i rättsväsendet.

– Det är angeläget att vi är tydliga med att det är oacceptabelt och att vi informerar om att problematiken ökar, säger Mia Edwall Insulander, som också anser att det bör övervägas att införa en särskild straffskärpningsgrund för den som med hot eller våld angriper någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning.

Advokatsamfundets samtalsstöd

Sedan några år erbjuder Advokatsamfundet tillsammans med Länsförsäkringar kostnadsfria stödsamtal via telefon för advokater och övriga medarbetare vid advokatbyråer. Samtalen kan vara en väg att få psykologiskt stöd för den som utsätts för hot, har eller våld. Den som behöver mer hjälp kan här också få hjälp att hitta ytterligare stöd och vård, i den offentliga eller privata vården.

Mer information och telefonnummer till samtalsstödet finns på Advokatsamfundets webbplats.

Advokatsamfundets rekommendationer

Advokatsamfundet ger i sitt stöddokument för advokater som utsatts för hot eller våld råd om hur man bör agera.

  • Dokumentera och spara bevis, inklusive tidpunkter för eventuella samtal och annan information som kan vara av värde.
  • Polisanmäl alla hot och våldsincidenter. Om du misstänker att händelsen har kopplingar till din verksamhet som advokat, berätta det för polisen.
  • Skydda dig. Polisen kan hjälpa till med olika typer av skydd och ge råd om hur du själv förbättrar din säkerhet. Om det krävs kan en åklagare meddela kontaktförbud.
  • Om det behövs: ansök om skyddade personuppgifter. Det finns tre grader av skydd av personuppgifter: sekretessmarkering och skyddad folkbokföring, som Skatteverket beslutar om, samt fingerade personuppgifter, som hanteras av Polisen.
  • Kontakta Advokatsamfundets kansli, som kan ge ytterligare stöd och vägledning.
  • Sök psykologiskt stöd om det behövs. Advokatsamfundets ledamöter och alla övriga anställda vid advokatbyråer har tillgång till kostnadsfria stödsamtal genom Länsförsäkringar.

Här kan du läsa mer