Annonser

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2021/0793 Delbetänkandet Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

R-2021/0808 Betänkandet Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20)

R-2021/0858 Departementspromemorian EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning, kompletterande reglering (Ds 2021:10)

R-2021/0878 Betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)

R-2021/0914 Betänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

R-2021/0958 Betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27)

R-2021/0997 Departementspromemorian Ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2021:12)

R-2021/1014 Promemorian Skärpta straff för knivbrott

R-2021/1017 Betänkandet Immunitet för utställningsföremål (SOU 2021:28)

R-2021/1171 Departementspromemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ds 2021:15)

R-2021/1182 Departementspromemoriorna om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd (Ds 2021:16, Ds 2021:17, Ds 2021:18)

R-2021/1219 Promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

R-2021/1256 Promemorian Effektivare inhämtning av utländska körkortsuppgifter för Polismyndigheten

R-2021/1294 Revisorsinspektionens promemoria Revisorers och revisionsföretags skyldigheter enligt penningtvättslagen – förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

R-2021/1297 Finansinspektionens förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

R-2021/1560 Promemorian Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.