Annonser

Intressekonflikter vid byråbyten

Byråsmitta

Enligt huvudregeln i Vägledande regler om god advokatsed innebär en intressekonflikt för en advokat att alla övriga på byrån eller i den arbetsgemenskap där advokaten ingår också smittas.

Undantag från huvudregeln ges i två fall: dels när det handlar om en byråövergång, dels när intressekonflikten är av rent personlig karaktär.

Undantaget vid byråövergång gäller endast ”om den övergående advokaten i sin verksamhet på den gamla byrån inte haft någon befattning med eller annars fått förtrolig information om det aktuella uppdraget och att intressekonflikten för den advokatens del helt betingats av jävssmitta från annan på den gamla byrån”.

Vägledande regler om god advokatsed med kommentar.