Annonser

Oberoende

Nyligen skedde en symbolisk endagsstrejk i Polen då flera oberoende mediers webbplatser ersatte sin vanliga rapportering med en svart förstasida. Strejken skedde i protest mot en ny reklamskatt som de anser hotar Polens oberoende medier.

I höstas träffade jag och samfundets ordförande Christer Danielsson den polska demokratiombudsmannen Adam Bodnar. Han var mycket bekymrad över utvecklingen i Polen. Vi pratade bland annat om hur den polska regeringen infört förändringar i sitt rättssystem genom att sänka pensionsåldern för domare med omedelbar verkan för att sedan ge parlamentet och justitieministern ökad makt att tillsätta och avskeda domare. Ändringarna strider mot de krav på ett oberoende domstolsväsende som är grundläggande i en rättsstat.

Om man inför en ny reklamskatt i Polen, som negativt kan påverka fria mediers oberoende rapportering, sker ytterligare en förändring som riskerar att urholka de principer som måste gälla i en demokratisk rättsstat. Oberoende och fria medier är nödvändiga i en levande demokrati så att makten kan granskas. Adam Bodnar uttrycker i en intervju med DN att Polen rör sig alltmer mot en ”konkurrerande auktoritarism” och att det viktigaste är att ”göra allmänheten medveten om de demokratiska institutionerna”.

Den senaste tiden har också Advokatsamfundets oberoende ifrågasatts från vissa håll. I ljuset av de fall som på senare tid uppmärksammats om advokater som påstås ha brutit mot advokat­etiska regler och i vissa fall mot lag, vill man dra slutsatserna att tillsynen och licensieringen av advokater bör ske av en statlig myndighet. I den debatten bör emellertid två saker förtydligas: 1. När anmälningar kommer in till disciplinnämnden (som består av åtta advokater samt tre offentliga representanter utsedda av regeringen) måste de prövas i laga ordning på ett rättssäkert sätt innan man kan konstatera om och i så fall på vilket sätt en advokat har brutit mot advokatetiska regler. 2. Skälet till att Advokatsamfundet självständigt prövar vilka som ska antas som ledamöter samt utövar tillsyn, främst genom disciplinnämnden, är att advokater måste ha ett oberoende gentemot staten.

Min uppfattning är att det, i tider av ifrågasättande och snabba slutsatser, är angeläget att sprida kunskap om våra demokratiska institutioner och betydelsen av dem. Advokater fyller en grundläggande och nödvändig roll i vår demokratiska rättsstat. En fri och självständig advokatkår, som verkar enligt ett etiskt regelverk som utvecklats av ett oberoende advokatsamfund, är en viktig del av rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter ska kunna värnas. För att enskilda ska kunna företrädas av oberoende och självständiga advokater, till exempel gentemot staten, är det därför nödvändigt att Advokatsamfundet bibehåller sitt oberoende.

Vi diskuterar gärna och låter oss ifrågasättas och granskas, men utgångspunkten måste vara att oberoendet fyller en viktig roll i vår demokratiska rättsstat. Det finns uppenbara likheter mellan fria oberoende medier som ska ha möjlighet att granska och advokatens uppdrag som oberoende företrädare för sina klienter.

Jag drar inga paralleller mellan utvecklingen i Polen och Sverige men Adam Bodnars roll och synpunkter, som företrädare för en oberoende institution i Polen, påminner om vikten av oberoende och vad det faktiskt innebär, även för vår rättsstat.

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se