Annonser

Skrivelse från Advokatsamfundet

Viktigt att advokater får smittfri arbetsmiljö

Advokater, framför allt försvarare och rättsliga biträden, är i många fall tvungna att inställa sig fysiskt i domstolen eller hos myndigheter, trots coronapandemin. Nu uppmanar Advokatsamfundet domstolarna och myndigheterna att ordna en smittsäker och funktionell arbetsmiljö för att advokaterna ska kunna utföra sitt arbete.

Sedan coronapandemins utbrott för drygt ett år sedan har många advokater kontaktat Advokatsamfundet och berättat om att de utsätts för smittrisker i sitt arbete eller att arbetsmiljön är bristfällig på andra sätt. Det kan handla om förhör som hålls i allt för små lokaler, att det saknas skyddsbarriärer för försvarare och rättsliga biträden eller att utrymmen för digitala möten saknar ytor för advokaternas dokument och arbetsredskap.

I slutet av januari sände Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander därför en skrivelse till cheferna för alla domstolar i Sverige samt till Polismyndigheten, Kriminalvården och Migrationsverket om arbetsförhållandena för advokater hos domstolar och andra myndigheter under den pågående coronapandemin. I skrivelsen påtalar Advokatsamfundet att advokater med uppdrag som försvarare eller rättsliga biträden ofta har arbetsuppgifter som inte går att utföra på distans, utan att de är tvungna att inställa sig till domstolssammanträden och förhör där kontakt med andra män­niskor inte kan undvikas.

Advokatsamfundet framför i skrivelsen förhoppningen att myndigheterna ska visa förståelse för advokaternas arbetsmiljö när de fullgör sina biträdesuppdrag och att myndigheterna ska beakta advokaternas synpunkter i större utsträckning än i dag.

Flera myndigheter har svarat på Advokatsamfundets skrivelse. Polismyndigheten redovisar sitt arbete för att begränsa smittspridningen, bland annat genom god hygien, tillräckliga avstånd och, när det är möjligt, genom att förhör hålls via telefon eller på videolänk. Även Kriminalvården har infört särskilda rutiner för att minska smittspridningen, däribland plexiglasskydd mellan besökare och intagen i besöksrummen eller skyddsutrustning till besökare.

Advokatsamfundets skrivelse samt myndigheternas svar finns på Advokatsamfundets webbplats.