Annonser

Handlingsreglerna för rättens aktörer har omarbetats

Domstolarna har varit med i diskussionerna om nya handlingsregler för professionellt uppträdande i rättssalen. 

En arbetsgrupp med åklagare och advokater utarbetade 2015–2016 handlingsregler till vägledning för hur rättens aktörer bör uppträda i rättssalen.

Under 2020 diskuterade representanter för åklagarväsendet och advokatkåren handlingsreglerna för domstolsaktörernas uppträdande i rättssalen på nytt, nu tillsammans med företrädare från domstolarna. Riksåklagaren Petra Lundh, Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och Svea hovrätts president Anders Perklev har lett diskussionerna.

De nya diskussionerna har mynnat ut i att handlingsreglerna har omarbetats. Handlingsreglerna utgår från att det är av stor betydelse för förtroendet för rättsväsendet att rättegångar genomförs på ett professionellt sätt. Reglerna syftar till att ge aktörerna i en rättegång goda förutsättningar att behandla varandra med respekt och förståelse för varandras olika yrkesroller, för att öka förtroendet för rättsväsendet.

De nya handlingsreglerna ger vägledning för advokater, åklagare och domare utifrån sex frågeställningar:

1. Benämning av aktörerna i rättegången
Aktörerna bör benämna varandra på ett respektfullt sätt och använda bara etablerade benämningar som ”ordförande”, ”advokat” och ”åklagare” och om det behövs hela namnet eller efternamnet.

2. Ordning och kommunikation i rättssalen
Rättens ordförande ska ha kommandot i rättssalen och kommunikationen ska gå via ordföranden.

3. Behovet av kompletterande och klarläggande frågor under rättegången
Klarläggande och kompletterande frågor ska ställas under ordnade former. I större mål kan det vara lämpligt att ordföranden tillsammans med åklagare, försvarare och målsägandebiträden kommer överens om att avgöra frågor om process och planering utanför huvudförhandlingen.

4. Värderande omdömen om andra domstolsaktörer
Åklagare och advokater bör i princip inte använda värderande omdömen om varandra. Om detta ändå anses godtagbart, bör de ta sikte på yrkesrollen, inte på personen.

5. Information till dem som kallas till domstolen om rättegångsordningen och rollfördelningen
Tilltalade, målsägande och vittnen bör få förklarat hur huvudförhandlingen går till och vilka roller rättens aktörer har.

6. Om en aktör uppträder felaktigt eller olämpligt
Om en rättssalsaktör anser sig bli olämpligt behandlad av en annan aktör, bör de reda ut saken sinsemellan. Straffbara eller disciplinära ageranden ska anmälas enligt gällande regler.

De omarbetade vägledande handlingsreglerna för ett professionellt uppträdande i rättssalen finns på Advokatsamfundets webbplats.

Kommentarer om handlingsreglerna

Anders Perklev, president i Svea hovrätt
– Det finns enligt min mening tre goda skäl för de vägledande handlingsreglerna:

Rättvisa. En rättegång ska ge domstolen bästa möjliga underlag för ett korrekt avgörande. Rättens professionella aktörer ska belysa saken, inte skymma sikten.

Arbetsmiljö. Rättssalen är de professionella aktörernas arbetsplats. Ingen ska där bli kallad tillmälen, bli förminskad eller utsatt för härskartekniker. Arbetsmiljön är ett ansvar för alla.

Förtroende. Domstolarna beslutar om statens yttersta maktmedel mot enskilda. Medborgarna ska kunna ha förtroende för att det sker på enbart sakliga grunder. Uppträdandet i rättssalen ska utstråla professionalitet och respekt för vars och ens lika värde.

Petra Lundh, riksåklagare
– Det är mycket tillfredsställande att vi har kunnat enas om en revidering, som innebär tydligare formuleringar än tidigare. Det är också glädjande att domstolarna nu varit med i arbetet. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för en rättvis rättegång och en god arbetsmiljö för alla parter. Handlingsreglerna ska bidra till ett ökat förtroende för rättsväsendet. Alla gynnas av att vi benämner aktörerna i domstolen på ett respektfullt sätt, att vi avstår från värderande omdömen när de tar sikte på person, att ordningen är god i rättssalen och att kommunikation mellan parterna sker via ordföranden. Nu när reglerna finns på plats börjar det långsiktiga arbetet med att sprida dem till alla som berörs.

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund
– Det är viktigt att visa respekt för varandras yrkesroller och lyhördhet. Rättens aktörer ska kunna bemöta varandra på ett vänligt sätt samtidigt som de är sakliga och professionella. I ljuset av den senaste tidens allt högre tonläge i debatten är det angeläget att vara lyhörd och visa förståelse för varandras olika roller. Det ökade antalet stora och komplicerade brottmål ställer högre krav på att vi behandlar varandra med respekt och inte regelmässigt utgår från misstro. Att också företrädare för domstolarna nu står bakom handlingsreglerna understryker att alla aktörer i rättsväsendet spelar en viktig roll. Vi har ett gemensamt ansvar för och intresse av att förtroendet för rättsväsendet inte skadas.