Annonser

Ny litteratur i urval 

Tryckår: 2024 om inte annat anges.

Aldmo, Fredrik: Fel i bostadsrätt: ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt (2. uppl. Norstedts Juridik, 112 s.)

Bexhed, Jan-Mikael: Rättskipning, förvaltning och administration på S:t Barthelemy under den svenska tiden 1784–1878 (eddy.se, 174 s.)

Clevesköld, Lars: Sekretess: handbok för socialtjänsten (7. uppl. Norstedts Juridik, 127 s.)

Dawody, Hevi: Terrorism and exclusion from refugee protection (Department of Law, Stockholm University, 337 s. Diss. Stockholms universitet)

Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Sundell, Anders; Towns, Ann och Wängnerud, Lena: Metodpraktikan: Konsten att studera människor, organisationer och samhällen (6. uppl. Norstedts Juridik, 440 s.)

FARs samlingsvolym 2024 – Redovisning (46. uppl. FAR, 2117 s.)

FARs samlingsvolym 2024 – Revision (46. uppl. FAR, 1910 s.)

Festskrift till Mikael Möller: red. Jonatan Schytzer, Peter Strömgren och Margareta Brattström (Iustus, 669 s.)

Festskrift till Peter Westberg: red. Lotta Maunsbach och Alexander Hardenberger (Juristförlaget i Lund, 757 s.)

Festskrift till Åsa Gunnarsson: red. Mats Tjernberg, Cristina Trenta och Nick Dimitrievski (Iustus, 326 s.)

Häckner Posse, Lovisa: Integrationskrav i domstol : en studie av hur svenska migrationsdomstolar förhåller sig till nationella politiska ambitioner och övernationella rättskällor (250 s. Diss. 2024. Lunds universitet)

IFRS/ESRS-volymen 2024 (21. uppl. FAR, 1269 s.)

Krzymowska, Amelia: Servitut – att bilda servitut (Norstedts Juridik, 129 s.)

Lavett, Ivar: Tillräknelighet som straffrättslig ansvarsförutsättning (Iustus, 481 s. Diss. Stockholms universitet, 2024)

Melander, Jan: Trygghet och studiero: en skola fri från kränkningar (5. uppl. Norstedts Juridik, 136 s.)

Munukka, Jori och Sundstedt, Johan: Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt. Vol. I: Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt (11. uppl. Norstedts Juridik, 451 s.)

Munukka, Jori och Sundstedt, Johan: Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt. Vol. II: Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt
(11. uppl. Norstedts Juridik, 488 s.)

Nilsson Hjorth, Bob och Uggla, Ingrid: Bostadsrättslagen: en kommentar (Norstedts Juridik, 684 s. Gula biblioteket)

Regelfrågor på den svenska företagsobligationsmarknaden: red. Erik Lidman, André Andersson, Oskar Andrews och Alexandra Park Larsson (42. uppl. Jure, 552 s. Stockholm Centre for Commercial Law)

Rule of Law in a Transitional Spectrum: red. Rigmor Argren (Iustus, 470 s.)

Ryding-Berg, Stefan: Skyddslagen: en kommentar (5. uppl. Norstedts Juridik, 202 s. Gula biblioteket)

Samuelsson, Per och Utterström, Marcus: Entreprenadrätten (Norstedts Juridik, 223 s.)

Svensson, Erik: Specialstraffrätt (2. uppl. Iustus, 112 s.)

Sverne Arvill, Ebba; Glantz, Yvette och Tonneman, Lars: Ordningsvakter och väktare: samt annan bevakningspersonal m.m. (2. uppl. Norstedts Juridik, 525 s.)

Svernlöv, Carl: Svensk kod för bolagsstyrning: en kommentar (6. uppl. Norstedts Juridik, 254 s. Gula biblioteket)

Walin, Gösta och Lind, Göran: Ärvdabalken: en kommentar Del I (1–17 kap.)

Arv och testamente (8. uppl. Norstedts Juridik, 589 s. Blå biblioteket)