Annonser

När det som inte får hända ändå har hänt

En advokat blev nyligen svårt misshandlad i anslutning till sin bostad. Gärningsmannen är häktad för synnerligen grov misshandel. Advokaten blev överfallen i sin egenskap av boutredningsman, ett uppdrag hon är satt att utföra genom förordnande från domstolen. Det är mycket allvarligt och måste betraktas som ett angrepp inte bara mot advokatverksamheten utan även mot rättsväsendet.

En advokat företräder en klients intressen, ofta i tvister eller frågor där det finns starka uppfattningar som upprör. Alltför många advokater utsätts för våld, hot eller trakasserier. En undersökning som Advokatsamfundet nyligen genomförde tillsammans med CCBE visar att 20,7 procent av de svenska advokaterna har utsatts för trakasserier, 16,2 procent har utsatts för hot och 4,5 procent för fysiskt våld. En tidigare undersökning som Advokatsamfundet genomfört visade att familjerättsadvokater är mest utsatta, vilket inte är helt förvånande. I familjerättsliga tvister är ofta starka känslor involverade och rättsväsendets aktörer inte alltid förberedda på de kraftiga reaktioner som tvisterna kan ge upphov till. Att den advokat som nyligen blev misshandlad var förordnad just som boutredningsman i ett arvsrättsligt ärende bekräftar att familjerättsadvokaterna kan vara mycket utsatta.

Min uppfattning är att yrkesverksamma inom rättsväsendet behöver hjälpas åt för att öka kunskapen och medvetenheten kring advokaters utsatthet. På de rättsvårdande myndigheter där advokater ofta befinner sig, exempelvis i kriminalvårdens arrester och anstalter eller på landets domstolar, finns det ibland en bristande förståelse för att advokater kan behöva skydd. Ett flertal advokater har hört av sig till Advokatsamfundet i anledning av att de inte känt sig trygga på arrester och häkten. En advokat i Norrland blev som exempel nyligen, vid ett besök på polisarresten, attackerad av sin egen klient och förhindrad att trycka på larmet. Några advokater har också hört av sig till Advokatsamfundet för att påtala att domstolar inte hörsammat advokatens oro när de bett om extra säkerhet inför en förhandling. Vi har även sett liknande ageranden under pandemin, när advokater var bekymrade över att domare och åklagare fick hjälp med skydd, men att samma åtgärder ur smittskyddsperspektiv inte gavs till advokater. Vi skrev då ett gemensamt brev till domstolarna och andra myndigheter.

Ett annat perspektiv som ger anledning till oro är de onyanserade inlägg om advokater som förekommer i medier. Jag skrev om detta också i min senaste ledare och min uppfattning är tyvärr att de onyanserade och oproportionerliga inläggen har ökat. Det riskerar att leda till ett advokatförakt och därmed ökad risk för att advokater utsätts för trakasserier. Det är angeläget att inte spä på en opåkallad missaktning och nedvärderande omdömen kring en hel yrkeskår. Vi har alla inom rättsväsendet ett gemensamt ansvar för att behandla ­varandras yrkesroller med respekt, även på sociala medier, så att vi gemensamt kan verka för rättssäkra processer. 

När det som inte får hända ändå har hänt, är det viktigaste förstås att den advokat som nyligen har blivit utsatt för ett våldsamt angrepp tillfrisknar på bästa och snabbast möjliga sätt. Därutöver kan vi förhoppningsvis dra lärdom och öka respekten och förståelsen för varandras yrkesroller.

För mer information om Advokatsamfundets åtgärder mot hot och hat, läs här.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se