Annonser

Lästips

Visselblåsarlagen : en handbok
Författare: Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Ola Svensson
Förlag: Norstedts Juridik
Den så kallade visselblåsarlagen, regler om skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om missförhållanden, trädde i kraft i december 2021. Lagen innebär bland annat att alla verksamhetsutövare med fler än 50 arbetstagare måste inrätta interna funktioner för rapportering av missförhållanden på jobbet. Den här handboken beskriver visselblåsarlagens regelverk men ger även praktisk vägledning kring tillämpningen av reglerna med exempel från myndigheter, kommuner och privata verksamhetsutövare. 

Arbetstagares immaterialrätter : rätten till uppfinningar, design, verk, databaser och datorprogram m.m. i anställningsförhållanden
Författare: Sanna Wolk
Förlag: Norstedts Juridik
De immaterialrättsliga tillgångarna, som till exempel datorprogram, varumärken, innovationer och design, utgör betydelsefulla ekonomiska värden för många företag och har ofta skapats inom ramen för en anställning. Hur rättigheten till ett verk ska fördelas mellan arbetstagare och arbetsgivare är inte reglerat i lag utan är något som avtalas mellan parterna. Denna tredje omarbetade upplaga av boken ger en samlad framställning av rättsövergången i anställningsförhållanden och vilka rättigheter respektive skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har beträffande anställdas immaterialrätter.   

Naturens rättigheter 

Naturlagen : om naturens rättigheter och män­niskans möjligheter av Henrik Hallgren och Pella Larsdotter Thiel, Volante.
Att berg, hav och skogar ska betraktas som rättssubjekt och skyddas av lagar, på samma sätt som människan, är en tanke som har fått allt bredare genomslag på många håll i världen under senare år. I dag finns hundratals rättsliga bestämmelser om naturens rättigheter i olika länder, särskilt i Sydamerika, Oceanien och Sydasien. I boken ”Naturlagen” anlägger författarna ett juridiskt perspektiv på förhållandet mellan människa och natur och argumenterar för varför naturen borde ha juridiska rättigheter att existera samt beskriver hur idén har vuxit fram och i dag sprids över världen.    

En bok om Högsta domstolen 

Det här är en presentation av Högsta domstolen och dess roll och betydelse i den svenska rättsordningen i dag. Boken beskriver domstolens organisation, verksamhet och hur arbetet går till men innehåller också en historisk återblick, från domstolens tillkomst 1789 och dess utveckling till prejudikatdomstol. Dessutom ges en beskrivning av 1600-talspalatset Bondeska palatset, där HD verkar sedan 1949. Boken innehåller lästips för vidare läsning. Den är utgiven på Jure förlag under redaktion av Sten Andersson, Stefan Reimer och Sofia Sternberg.  

Skiljedomsrättsliga avhandlingar

Excess of mandate in international commercial arbitration law : a comparison of the US Federal Arbitration Act and the Swedish Arbitration Act av Jeremy L. Zell, Stockholms universitet. 
En klandergrund i skiljeförfaranden som åberopas allt oftare är uppdragsöverskridande, det vill säga att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag enligt lagen om skiljeförfarande. Detta kan exempelvis ske när skiljemännen dömt över rättsfakta som inte åberopats av någondera parten. Avhandlingen jämför tillämpningen av detta begrepp i amerikansk och svensk rätt för att förstå skillnaderna och likheterna mellan de två rättssystemen.

Public policy exception and arbitrability defence under the New York Convention 1958: a study of public policy and arbitrability, including empirical evidence of national court decisions av Victoria Búi, Uppsala universitet. 
Avhandlingen utgör en studie av två centrala begrepp inom den internationella kommersiella skiljedomsrätten – invändningar om bristande skiljedomsmässighet och oförenlighet med grunderna för rättsordningen enligt 1958 års konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar (1958 års New York-konvention).