Annonser

Månadens advokat: Tomas Fridh

Komplexare asylregler ger behov av mer juridisk hjälp

Advokat Tomas Fridh, Fridh Advokatbyrå i Göteborg, är engagerad i utbildningar om migrationsrätt. I januari var han och med och arrangerade Asylrättsdagen 2024, om internationell processföring i migrationsmål. 

Det politiska intresset för migrationsrätten är mycket stort i dag. Hur påverkar det ditt arbete och dina klienters situation? 
– Migrationsrätten har alltid varit ett politiserat rättsområde med stor politisk påverkan i realtid, men i dag har detta accelererat drastiskt. Det pågår ett drygt 50-tal utredningar med nya migrationsrättsliga lagförslag. Att hålla sig uppdaterad om dessa förändringar är en viktig del i migrationsjuristens vardag. Men samtidigt är både mediernas och allmänhetens intresse för frågorna något som såklart märks och som erbjuder möjligheter i många enskilda ärenden.

Vilken lagändring hittills har påverkat dina klienter mest?
– Regeringens höjning av lönekravet för arbetstillstånd under slutet av 2023 har fått otroligt stora konsekvenser. Uppemot 20 000 personer som i dag lever i Sverige som självförsörjande och med giltiga uppehållstillstånd riskerar att utvisas under de kommande åren. Protester från flera branscher som riskerar svår brist på arbetskraft kan dock innebära att ett flertal undantag kommer inom kort, så vi får se var slutresultatet hamnar.

Du var nyligen med och ordnade en asylrättsdag. Varför behövdes den?
– Sverige har under nuvarande regering en uttalad målsättning att sänka rättigheterna för alla migranter i Sverige till EU:s minimi­nivå. Det innebär att vi som arbetar med frågorna måste bli bättre på att känna till internationella miniminormer och driva processer mot Sverige i internationella forum. I tider av stora försämringar inom migrationsrätten är det också viktigt att engagerade advokater och jurister skapar nätverk och stöttar varandra professionellt. Just detta var vårt fokus på årets asylrättsdag.

Tidöpartierna har aviserat att färre asylsökande ska få tillgång till offentligt biträde i framtiden. Hur ser du på det? 
– Även om EU-rätten tillåter en lägre nivå av offentligt biträde till asylsökande skulle en sådan förändring i Sverige kräva omfattande systemförändringar där asylsökande garanteras juridisk rådgivning på annan väg inför Migrationsverkets prövning och där myndigheten tar över ett betydligt större utredningsansvar. Troligen behöver även förordnandet av biträden i migrationsmål flyttas över till domstolarna. I dessa tider av redan beslutade stora förändringar av migrationsrätten har jag svårt att se att Migrationsverket inom kommande 1–2 år kan klara en sådan förändring på ett godtagbart sätt. På längre sikt får vi dock räkna med detta, och det kommer att drabba asylsökandes rättssäkerhet kraftigt negativt.

Blir ni migrationsrättsadvokater arbetslösa de närmaste åren?
– Nej. Även om antalet asylsökande minskat under de senaste åren och denna grupp kommer att få mindre statligt ersatt juridiskt stöd framöver, så har migrationen in och ut ur Sverige ständigt ökat de senaste tio åren. När regelverken samtidigt blir alltmer komplexa kommer denna grupp att behöva mer juridisk hjälp. Jag tror även att asylrätten är i omvandling. Där det tidigare varit ett mycket stort antal allmänpraktiserande advokater som utfört uppdragen, rör vi oss nu mot ett mindre antal specialiserade byråer och advokater som dominerar området. Det är dock fortsatt ett relativt litet antal advokater som har denna specialisering och på vår byrå har vi inte ännu märkt av minskad efterfrågan på våra tjänster.

Under vinjetten Månadens advokat intervjuar vi en advokat som på något sätt är aktuell. Månadens advokat är inte en utmärkelse eller hedersbetygelse.