Annonser

Justitieutskottet besökte Advokatsamfundet

Den 30 januari besökte justitieutskottet Advokatsamfundet. På agendan stod bland annat frågor om samfundets verksamhet och tillsyn samt advokatens roll i rättsstaten och vikten av ett oberoende advokatväsende. 

Under mötet redogjordes också för advokatkårens bredd med olika verksamhetsinriktningar och vilka utmaningar som advokatkåren hanterar. Närvarande på mötet var bland andra justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD), vice ordförande Ardalan Shekarabi (S), ledamöter och  suppleanter samt kansli­personal.

Från Advokatsamfundets sida deltog bland andra styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock, Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, disciplinnämndens vice ordförande Magnus Wallander samt advokaterna Henrik Olsson Lilja och Biörn Riese.