Annonser

JK besökte samfundet

Som justitiekansler har Mari Heidenborg ansvar för tillsyn över advokaterna. I februari besökte hon samfundet för att diskutera tillsynen men också samfundets oberoende ställning. 

Justitiekanslern besökte Advokatsamfundet den 16 februari. Under mötet diskuterades bland annat advokaternas oberoende och Advokatsamfundets tillsyn över advokater samt Justitiekanslerns roll i detta.

Närvarande på mötet var bland andra justitiekansler Mari Heidenborg och byråcheferna Daniel Kjellgren, Anna Falk, Anneli Skoglund och Martin Mörk.

Från Advokatsamfundets sida deltog styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock, Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson, med flera.