Annonser

CCBE om hot mot advokaternas oberoende

De europeiska staterna respekterar i stort sett advokatsamfundens oberoende, men det finns oroande tendenser som kan minska självständigheten. Det rapporterar advokatorganisationen CCBE i sin redovisning till EU-kommissionen.

Varje år sedan 2020 sammanställer EU-kommissionen en rapport om tillståndet för rättsstaten inom unionen. Rapporten bygger på en rad olika källor, däribland en sammanställning från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE. Rapporten har till syfte att ta pulsen på rättsstatens tillstånd i de olika medlemsstaterna och i EU som helhet samt att peka på utmaningar och positiva tendenser på området. 

CCBE har nu lämnat sitt bidrag till 2024 års rapport om rättsstatsprincipen. CCBE fokuserar där särskilt på utvecklingslinjer som rör advokaternas och advokatsamfundens oberoende samt tillgången till rättvisa.

CCBE konstaterar i sin rapport att alla nationella advokatsamfund är oberoende av den verkställande makten eller andra statliga myndigheter i EU-medlemsstaterna. Samtidigt har många nationella advokatsamfund pekat på trender och tendenser som utgör en risk för advokatyrkets oberoende och rättssystemets funktion i vissa medlemsstater. 

Ett av de områden där det förekommer oroande tendenser är skyddet för konfidentialiteteten i advokat–klientkommunikation. Här rapporterar exempelvis det litauiska samfundet om att avlyssningsutrustning installeras i arrester och häkten. Tyska advokater anger att åklagare allt oftare begär att få ta del av skyddad kommunikation mellan försvarare och tilltalade, trots att detta strider mot tysk lag. 

Medlemsstaternas advokatsamfund uppger också att oberoendet hotas av bland annat hot och trakasserier mot advokater, lagbestämmelser och policys som kan påverka advokatsamfundets och advokaters oberoende, och samarbetet mellan det nationella advokatsamfundet och den verkställande grenen av regeringen och övervakande myndigheter, negativt.