Annonser

Replik

Advokatsamfundet tillvaratar rättssäkerhetsperspektivet

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander svarar Göran Gabrielson.

Var balansen ska ligga mellan effektiv brottsbekämpning och rättssäkerhet kan man naturligtvis ha olika åsikter om. Min uppfattning är att man måste göra individuella avvägningar, som kan leda fram till skilda bedömningar vid olika förslag om ny lagstiftning. Som exempel på skilda bedömningar/avvägningar Advokatsamfundet har gjort kan nämnas våra remissvar beträffande anonyma vittnen, som samfundet avstyrkte, och översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga där samfundet i huvudsak inte hade någon erinran om förslagen, i december 2023.

Huruvida straffen är proportionerliga och vad som är effektiv brottsbekämpning kan man också ha skilda uppfattningar om, men jag kan försäkra att Advokatsamfundet inte befinner sig i en egen verklighet eftersom våra remissvar är framtagna av tre verksamma advokater specialiserade på det aktuella rättsområdet, innan vi som arbetar på Advokatsamfundet också gör en bedömning. Det är en av Advokatsamfundets huvuduppgifter att tillvarata rättssäkerhetsperspektivet i remissyttranden, och jag tycker att vi gör det med mycket god och benägen hjälp av många kompetenta, erfarna och verksamma advokater som har daglig kontakt med verkligheten. 

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare