Annonser

Premiär för den nya tillsynsenheten

Nytt år nya möjligheter – 2024 kommer att bli ett år som präglas av förändringar med ny potential för Advokatsamfundet.

Advokater måste följa god advokatsed och Sveriges advokatsamfund har en lagstadgad skyldighet att se till att så sker. Tillsynen utövas av styrelsen och disciplinnämnden samt Justitiekanslern som företrädare för allmänheten. En betydande del av vår tillsyn är inriktad på den disciplinära verksamheten. En annan del av tillsynen är den proaktiva, förebyggande tillsynen. Advokatsamfundet har tidigare genomfört tillsynsreformer, till exempel 2009 i samband med införandet av penningtvättslagen och 2015 då det beslutades om särskilda granskningsrapporter. I år genomför vi en ny stor tillsynsreform då vi inför en särskild tillsyns­enhet. Tillsynsenheten kommer att bestå av en egen avdelning på samfundets kansli med personal specialiserad på tillsynsarbetet, vilket innebär en betydande förstärkning av våra möjligheter att utöva proaktiv tillsyn.

Arbetet kommer att ske riskbaserat genom att granskningar i första hand riktas in där behovet och riskerna bedöms som störst. Genom att göra risk­analyser kan samfundet identifiera områden och aspekter av advokatverksamheten som har högre risk för regelbrott och fokusera tillsynen där. Varje år kommer en tillsynsplan att utformas, särskilda fokusområden utpekas och åtgärder planeras. Enheten kommer också att arbeta med löpande och händelsestyrd tillsyn. 

Ett viktigt fokus kommer också att vara tillsynen över att advokater och advokatbyråer efterlever kraven i penningtvättslagen. Den övervakningen kommer nu att intensifieras och ges större omfattning. Tillsynsenhetens arbete kommer att ske på olika sätt, bland annat genom skriftlig informationsinhämtning, anpassade granskningsrapporter, platsbesök, inhämtande av information från myndigheter och domstolar samt inriktade bokföringsgranskningar. 
Genom granskningarna kan brister uppmärksammas och korrigeras samt underlag tas fram för vägledande insatser riktade mot kåren. Iakttagelser som görs i ett granskningsärende kan därut­över innebära att ett ärende initieras i disciplinnämnden via styrelsen. Det nya arbetssättet kommer regelbundet att utvärderas och ett centralt fokus kommer att vara att kontinuerligt kommunicera utåt om vårt tillsynsarbete.

Målet med den nya enheten är att öka effektiviteten och träffsäkerheten i vårt tillsynsarbete. Det framstår som ett nödvändigt steg i en tid av ökande komplexitet och nya utmaningar. Det är av största betydelse att tillsynen över advokater även fortsatt utövas av Advokatsamfundet för att upprätthålla en oberoende advokatkår. Mot bakgrund av den kompetens samfundet har inom området är vi också den institution som är bäst kvalificerad att utföra detta. Vill du veta mer är du mer än välkommen att lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 39.

Vi ser fram emot ett spännande år 2024 som förhoppningsvis kommer att innebära ett stärkt förtroende för advokatyrket. 

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare Sveriges advokatsamfund
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

Läs mer om tillsynsenheten på s. 44.