Annonser

Lästips

Borgenärsskydd i aktiebolag : en komparativ studie  
Författare: Emil ­Nästegård
Förlag: Jure
En komparativ studie som analyserar och jämför likheter och skillnader vad gäller regleringen av borgenärsskyddet i svensk, tysk, fransk, engelsk och amerikansk rätt. Framställningen behandlar aktiebolagsformernas organisation i respektive rättsordning och centrala aspekter av borgenärsskyddet, såsom förekomsten av ett krav på aktiekapital, värdeöverföringsregleringar, låneförbudsregleringar samt omfattningen av bolagsledningens respektive aktieägarnas rättsliga ansvar gentemot borgenärerna. 

Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt
Författare: Marie Linton
Förlag: Norstedts Juridik
Boken belyser de frågor och problem som kan uppstå när en utländsk dom på förmögenhetsrättens område avses erkännas eller verkställas i Sverige, dels
enligt de internationella reglerna i Bryssel I-förordningen, Luganokonventionen och 2005 och 2019 års Haagkonventioner, dels enligt svensk internationell privat- och processrätt. Trots att rättsområdet har genomgått stora förändringar under senaste åren har det behandlats sparsamt i svensk litteratur. Framställningen speglar rättsläget som det såg ut vårvintern 2022/2023.   

Bok
Lagarna och de mänskliga behoven : en fyratusenårig historia av Arne Jarrick,  Natur & Kultur
I sin nya bok ”Lagarna och de mänskliga behoven” skriver historieprofessorn Arne Jarrick en lagarnas världshistoria och deras förändring över tid, med fokus på mänskliga behov och värderingar. Det är en översikt som spänner över 4 000 år, från Hammurabis babyloniska lag på 1700-talet f.Kr. och vidare framåt till modern tid. Han förklarar hur behovet av lagar en gång uppstod, hur de med tiden samlades och kodifierades och varför de olika lagsamlingarna världen över har så mycket gemensamt trots stora kulturella skillnader. Han förklarar också varför lagideal har förändrats och utvecklas över tid. Boken bygger på en omfattande komparativ undersökning av ett stort antal lagar världen över.  

Avhandling
Barnuppfostran ur ett rättsvetenskapligt perspektiv – avhandling från Stockholms universitet
Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Inom ramen för omsorgsansvaret finns vissa möjligheter för föräldrarna att själv avgöra hur barn bäst bör uppfostras och hur gränssättning bör ske. Men var går gränsen?

I sin avhandling ”Från föräldrars ansvar till ansvarsfrihet för föräldrar” har Emelie Kankaanpää Thell analyserat föräldraansvarets rättsliga innebörd och gränserna för tillåtna begränsande och tillrättavisande handlingar mot barn. I fokus står hur man kan bedöma om föräldrars handlingar gentemot barn är tillåtna enligt lagen, trots att de formellt är kriminaliserade. Avhandlingen belyser ett tidigare outforskat område inom rättsvetenskapen om barns rättigheter och föräldrars ansvar.   

Festskrifter
Norstedts Juridik 200 år
Norstedts Juridiks 200-årsjubileum har uppmärksammats med en festskrift som kom ut i slutet av förra året. Temat för boken är de juridiska förlagens roll för rättsutvecklingen och berör olika sidor av förlagens verksamhet: publiceringen av lagböcker, förarbeten, rättsvetenskaplig litteratur, kurslitteratur och utvecklingen av digitala tjänster. Tolv jurister bidrar i denna antologi under redaktion av Max Lyles och Filippo Valguarnera, båda docenter i rättshistoria, vid Göteborgs respektive Stockholms universitet.

Festskrift till Elisabeth Rynning, Iustus
Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt, forskare och tjänsteman, gick 2021 i pension från sin tjänst som chefsjustitieombudsman. Hon har sedan disputationen i offentlig rätt 1994 ägnat sin karriär bland annat åt frågor som rör individens integritet och rättssäkerhet och åt att etablera och utveckla ämnet medicinsk rätt i Sverige – något som återspeglas i bokens bidrag där huvudsakligt fokus ligger på medicinsk rätt och medicinsk etik.

Vänbok till Lars Afrell, eddy.se
Lars Afrell, tidigare chefsjurist på Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och med lång erfarenhet av lagstiftningsarbete på värdepappersmarknaden, författare och medförfattare till ett flertal böcker och artiklar i finansmarknadsrätt, tillägnas denna vänbok med anledning av sin 70-årsdag och sina mångåriga insatser för den svenska värdepappersmarknaden. Bokens författare lyfter i sexton artiklar fram olika aspekter av den snabba europeiseringen och förändringen av värdepappersmarknaden i Sverige under de senaste decennierna.