Annonser

Tydligare om dator i Kriminalvårdens lokaler

Advokater får ökade möjligheter att ta med datorer till Kriminalvårdens lokaler, men fortfarande finns begränsningar.

Enligt Kriminalvårdens nya anvisningar för medtagande av elektronisk utrustning inom Kriminalvårdens lokaler får en intagens advokat ta med egen elektronisk utrustning in i häkte och anstalt vid exempelvis förhör, domstolsförhandlingar och andra möten.

Rätten att ta med en egen dator eller annan elektronisk utrustning omgärdas dock fortfarande av vissa begränsningar. En försvarare får ta med egen dator eller annan elektronisk utrustning vid högst ett tillfälle inför varje häktningsförhandling samt vid högst fyra tillfällen inför huvudförhandling i tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Även offentliga biträden får, när de är advokater, ta med sig elektronisk utrustning in i Kriminalvårdens lokaler vid fyra tillfällen inför domstolsförhandling.

Begränsningen är dock inte absolut. Av anvisningarna framgår också att det finns möjlighet till fler tillfällen vid omfattande förhandling eller andra särskilda omständigheter.

Advokatsamfundet har yttrat sig över ett förslag till de nya anvisningarna, och framförde då att det saknas behov av numerära begränsningar. Anvisningarna infördes trots det, enligt Kriminalvården av säkerhetsskäl.

Riktlinjernas praktiska genomslag kommer nu fortlöpande att utvärderas. Enligt Kriminalvården kommer ingen advokat att hindras att ta med sig dator vid fler tillfällen än de som anges i anvisningarna om detta behövs för ett effektivt försvar, så länge det inte innebär några säkerhetsproblem.