Annonser

Advokatsamfundets försäkringar

Lyckad upphandling ger fortsatt starka advokatförsäkringar

Möjlighet för advokatbyrå att teckna högre försäkringsbelopp på tilläggsförsäkringen avseende ansvar och att dataskydd ingår i kontorsförsäkringen är de stora nyheterna efter upphandlingen av advokatförsäkringar. 

Länsförsäkringar Sak tar från den 1 januari 2021 över ansvaret för den obligatoriska ansvarsförsäkringen, tilläggsförsäkringen samt kontorsförsäkringen, sedan Advokatsamfundet och försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson (WTW) genomfört en ny upphandling.

För den obligatoriska försäkringen innebär bytet oförändrade villkor och premier. Tilläggsförsäkringen bjuder dock på nyheter. Advokatbyråer med upp till 50 jurister kan efter årsskiftet teckna försäkringen med försäkringsbelopp upp till 75 miljoner kronor.

En annan nyhet är att tilläggsförsäkringen från och med denna förnyelse kommer att förnyas utan att advokatbyråerna behöver skicka in en svarsblankett.

– Vi hoppas och tror att det kommer att underlätta för advokatbyråerna. Försäkringstagarna kommer att informeras om förändringen och vad det innebär mer ingående, säger Lisa Widlund på WTW.

Även den frivilliga kontorsförsäkringen kommer från årsskiftet att tillhandahållas av Länsförsäkringar. Enligt Susanna Rydström på WTW har samarbetet med If, som är nuvarande försäkringsgivare, fungerat bra, men Länsförsäkringar kunde erbjuda både förmånligare premier och lägre grundsjälvrisk. Dessutom ut­ökas kontorsförsäkringen med en mindre dataskyddsförsäkring.

Susanna Rydström understryker att dataskyddet endast utgör ett grundskydd, och att advokatbyråerna bör se över försäkringsskyddet för dataintrång.

– Under den här tiden då många arbetar hemifrån har vi tyvärr sett en ökad risk för cyberangrepp, då skyddet ofta är sämre vid uppkoppling hemifrån jämfört med kontoret, säger hon, och tillägger att man för ett mer omfattande skydd för verksamheten bör teckna en separat cyberförsäkring.

Advokat Johan Josjö har varit med i upphandlingen som medlem i samfundets arbetsgrupp avseende försäkringar. Han beskriver processen som en framgångsrik upphandling, med väl genomarbetade offerter att ta ställning till.

– Jag kan inte vara annat än mycket nöjd med utfallet. Trots en hårdnande marknad för försäkringsköpare, bland annat vad gäller professionsansvarsförsäkring, får advokatkåren genom denna upphandling oförändrade eller sänkta premier och dessutom ett förbättrat försäkringsprogram. Det är givetvis ett verkligt glädjande resultat, säger han.

Kontorsförsäkringen
Kontorsförsäkringen kommer efter årsskiftet i huvudsak att fungera på samma sätt som idag. Ett krav införs dock på att larm som uppfyller larmklass 2 ska finnas på kontoren. Denna förändring uppvägs enligt WTW för dem som ännu inte har denna typ av larm av premiesättning, att grundsjälvrisken sänks från 8 000 kr per skada till 0,1 prisbasbelopp, samt att försäkringen nu innehåller den mindre dataskyddsförsäkringen.

För att försäkringstagare som ännu inte har sådant larm inte ska drabbas negativt kommer ingen nedsättning i ersättningen att göras om man drabbas av ett inbrott under 2021 (gäller första inbrottet). Bytet av försäkringsgivare innebär också vissa justeringar i tjänstereseförsäkringen och olycksfallsförsäkringen. I rättsskyddsförsäkringen införs en begränsning i arvode vid tvist med klient. Försäkringstagarna kommer att informeras om ändringarna mer ingående innan förnyelsen av försäkringen.

Övriga försäkringar
Advokatbyråer har också möjlighet att teckna andra försäkringar som Advokatsamfundet och WTW förhandlat fram:

Cyberförsäkringen omfattar ersättning för incidenthantering av it-säkerhetsexperter och andra
funktioner som krävs, men den ger också ersättning för utebliven intäkt till följd av angreppet.
Försäkringen omfattar också skadeståndsansvar och skydd för administrativa sanktioner till följd
av brott mot dataskyddsförordningen.

Sjukvårdsförsäkringen ger tillgång till snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och hälsofräm-jande tjänster. Försäkringen kan nytecknas till och med 64 års ålder och gäller till utgången av det år man fyller 70 år.

Sjukavbrottsförsäkring skyddar byråns fasta kostnader om en nyckelperson blir sjukskriven under en längre tid.

Rapportera in skadeanspråk eller omständigheter som kan komma att leda till skadeståndsanspråk I samband med bytet av försäkringsgivare för grund- och tilläggsförsäkringen är det viktigt att omgående rapportera in skadeståndsanspråk eller omständigheter som kan komma att leda till skadeståndsanspråk till befintlig försäkringsgivare. Kontakta gärna WTW för vägledning, på mejl advokatservice@willis.com eller telefon 08-546 359 60.