Annonser

Juno

Hård advokatkritik mot juridisk tjänst

Dyr, svårnavigerad och opålitlig. Så beskrivs den juridiska tjänsten Juno av advokater. Trots att Norstedts Juridik har vidtagit åtgärder är missnöjet fortfarande utbrett.

Den juridiska informationstjänsten Juno, ägd av Norstedts Juridik, är sedan mitten av 2019 ensam i Sverige i sitt segment. Med lagtext, förarbeten, lagkommentarer, litteratur och nyhetstjänster var Juno tänkt att bli ett oumbärligt redskap för advokater och andra jurister, och tjänsten lanserades med slogans som ”En tjänst, en inloggning – allt på samma ställe”.

Så har det nu inte riktigt blivit. Redan under andra halvan av 2019 kom hård kritik mot den nya tjänsten. Advokater larmade om tekniska problem, en svåröverblickbar struktur och rena sakfel i texter.

Johannes Färje, head of digital services and innovation på affärsjuridiska advokatbyrån Cederquist, beskriver det som att tjänsten helt enkelt lanserades innan den var färdig och fullt funktionell.

– En stor utmaning var de kvalitativa problemen med tjänsten. Eftersom det inte finns något alternativ till Juno för svensk litteratur, och deras kundtjänst hade mycket begränsade öppettider, skapade det problem för oss såväl som för alla andra som valde att ge Norstedts nya tjänst en chans när den kom, säger han.

Många av de tekniska problemen har nu åtgärdats. Men andra finns kvar och skapar osäkerhet, frustration och en ökad arbetsbörda, påpekar Johannes Färje. Dessutom har nya trassligheter tillkommit.

– Problemet nu är snarare att systemet inte sällan är segt. Om man läser omfattande dokument såsom propositioner kan det ta lång tid att skrolla sig ner i texten, säger Viviénne Dahlstrand, delägare på Trägårdh Advokatbyrå i Malmö.

Viviénne Dahlstrand upplever också att bemötandet från kundtjänst många gånger varit nonchalant. Ibland har hon eller hennes kollegor rapporterat in fel eller ställt frågor till kundtjänst och antingen inte fått svar alls eller fått vänta orimligt länge på att få väldigt enkla svar.

Förutom tekniska problem och bristande användarvänlighet har också många advokater reagerat över priset på den nya tjänsten. För Trägårdh kom den första offerten på Juno som en stor överraskning, med en prisökning på 30 procent i förhållande till tidigare motsvarande tjänster.

– Vi reagerade starkt ifrågasättande, men efter en längre tids korrespondens och samtal landade vi istället på motsvarande kostnad som med tidigare tjänst, berättar Viviénne Dahlstrand, som upplever prissättningen som svår att överblicka, eftersom många olika faktorer vägs in.

Även för Cederquist har Juno inneburit en fördyring, mycket på grund av att tjänsten paketerats så att det blir nödvändigt att välja det dyraste abonnemanget för hela byrån – oavsett det faktiska användandet.

Advokat Anders Malmsten, delägare på Stockholms Advokatbyrå med sex jurister, har framför allt reagerat på bristen på transparens i prissättningen på Juno. Någon fast prislista finns inte, istället förhandlas priset fram med varje byrå, precis som Viviénne Dahlstrand vittnar om. Enligt Anders Malmsten, som talat med kollegor på andra byråer, kan priset på en licens skilja på omkring 50 procent mellan två advokatbyråer.

Även Advokatsamfundets södra avdelning, där Viviénne Dahlstrand är sekreterare, har samlat in uppgifter om licenspriser för olika byråer i avdelningen, och funnit stora variationer.

Så länge Norstedts väljer att tillämpa olika och hemliga licenspriser har Stockholms Advokatbyrå beslutat att avstå från Juno.

– Vi sa upp tjänsten från månadsskiftet september/oktober. Istället har vi köpt rättsfallskommentarerna i bokform av samma förlag, till fasta priser, säger Anders Malmsten.

Böckerna kompletteras med en digital nyhetstjänst och en databas över domar.

– Det är klart att det blir bökigare. Någon gång i framtiden hoppas vi att det publiceras en prislista så att vi kan använda tjänsten igen, summerar Anders Malmsten.

De intervjuade advokaterna är positiva till Advokatsamfundets kontakter med Norstedts Juridik. Anders Malmsten önskar dessutom att Advokatsamfundet ska driva på för att Norstedts ska offentliggöra sina priser. I förlängningen tror Malmsten att det då inte skulle vara möjligt att ha kvar dagens prisskillnader.

– En annan uppgift för samfundet kan vara att samla in uppgifter från alla landets advokatbyråer om licenskostnaderna för Juno, och sedan offentliggöra dem i anonymiserad form.

Viviénne Dahlstrand uppmanar Advokatsamfundet att fortsätta driva frågan om kvaliteten och priset på Juno, gärna tillsammans med andra aktörer, som Åklagarmyndigheten.

– Det ger en större tyngd åt synpunkterna och bättre förutsättningar för snabbare förändringar, säger hon.

Men även om problemen åtgärdas har Norstedts Juridik ett viktigt arbete framför sig med att återuppbygga förtroendet från juristvärlden, påpekar Johannes Färje.

– Förtroendet för Norstedts är numera mycket lågt, säger han.

Läs om Advokatsamfundets arbete kring Juno

Läs Norstedts Juridiks svar på kritiken

Advokatsamfundets PM om fel och brister i Juno

Norstedts Juridiks svar på Advokatsamfundets PM om Juno