Annonser

Därför blir fläckar så iögonfallande

Om du spiller kaffe på en bordsduk i brokigt mönster i mörka toner är det inte säkert att det märks. Kanske kan du rentav undkomma upptäckt genom att inte låtsas om fadäsen. På en helt ren, vit duk är saken däremot en annan. På en vit duk syns varje liten fläck väldigt väl.

Sveriges advokatkår utgör en vit duk och det ska vi vara stolta över. Men en vit duk är oförlåtande när någon spiller. Inte sällan hamnar allt fokus på fläcken. Ingen bryr sig om att resten av duken är ren. Utifrån mitt perspektiv är det så det har varit under en period beträffande mediernas rapportering om advokaters ageranden i sociala medier och andra sammanhang.

Jag tycker att det är bra att fläckar uppmärksammas och att vi diskuterar varför det spillts, vad fläcken har för betydelse för dukens helhetsintryck och hur vi tillsammans kan hålla duken fläckfri. Samtidigt är det synd att så mycket fokus dras till det som är avvikande när största delen av duken är ren. Det går inte att komma ifrån att det är mer intressant och ofta mer angeläget att skriva om det som avviker än det som fungerar väl men det är viktigt att vi har ett helhetsperspektiv när vi drar slutsatser. I detta nummer väljer vi att fokusera på förtroendet, men försöker göra det ur olika perspektiv för att få en sammantagen bred bild.

Sedan jag tillträdde som generalsekreterare har jag fått mejl av en företrädare till mig, Lars Bentelius. Lars var advokatsamfundets generalsekreterare under åren 1987–1999, verksam advokat under många år och mycket aktiv i det etiska arbetet kring advokatverksamhet (bland annat som expert i utredningen SOU 1999:31 om tillsynen av advokater och samfundets disciplinverksamhet). Jag uppskattar hans reflektioner kring advokat­yrket och samfundets verksamhet. Några av Lars mejl har handlat just om förtroendet för advokatkåren och hur viktigt det är att det upprätthålls. Han har poängterat bland annat att allt som är mindre bra kanske inte alltid är disciplinärt. Disciplinnämnden skriver också i ett av sina beslut nyligen att det inte ankommer på den att agera ”smakpolis” i vidare mån än när marknadsföringen tydligt bryter mot god advokatsed. Det är viktigt. Om advokater ska kunna agera fritt och självständigt är det angeläget att det inte utvecklas en ”ängslighet” kring advokatens handlande. Det betyder dock inte att man inte bör reflektera över vilka sammanhang man deltar i som advokat, och att man överväger lämpligheten av sitt deltagande.

Att det har spillts på duken har många uppmärksammat. Varför det har spillts finns det skilda svar på och fläcken syns olika mycket beroende på vilket perspektiv man har. Konstateras kan dock att duken använder vi alla och har ett gemensamt ansvar för.

Förhoppningsvis kan debatten och detta nummer av tidskriften bidra till en sund medvetenhet om våra regler och det unika i att vara advokat och därmed ha ett etiskt regelverk till sin hjälp att fortsätta stå fria och självständiga i arbetet att företräda enskilda.

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se