Annonser

Advokatens roll i samhället är viktigare än någonsin

Att Advokatsamfundet skulle vara en mäktig lobbyorganisation som finansieras av allmänna medel är en av de felaktigheter jag fått bemöta hittills som ny generalsekreterare. Att svindlande höga försvararnotor huvudsakligen beror på oetiska advokater, en annan.

Som företrädare för Advokatsamfundet är det min uppgift bland annat att bemöta felaktigheter. Man kan emellertid fråga sig varför politiker och företrädare för andra delar av vårt rättssamhälle anser det angeläget att kritisera advokater samt inte drar sig för att framföra osanningar eller överdrifter.

Jag har de senaste månaderna träffat många advokater från olika delar av vårt land. Det som främst slagit mig, vid till exempel Advokatdagarna eller besök på avdelningarna, är den kunnighet, energi och integritet som finns bland ledamöterna. Vid samtal jag har haft med kolleger har jag fått inspiration, kunskap och uppslag kring angelägna frågor för oss advokater. Kontrasten till den bild som, av vissa, målats upp i medierna är slående.

En slutsats jag har dragit är att advokatens roll i vårt samhälle är viktigare än någonsin.

Advokater har en särskild roll i en demokratisk rättsstat. Vi ska stå fria och självständiga i förhållande till stat, myndigheter, domstolar och alla andra intressen som kan tänkas inkräkta på advokaternas möjligheter att handla som våra yrkesplikter kräver. Vårt arbete är en för­utsättning för att enskildas fri- och rättigheter ska kunna hävdas. I tider där advokaternas arbete ifrågasätts eller svartmålas är det viktigare än någonsin att vi upplyser om den särskilda roll vi har i samhället och vikten, för klienterna, av vårt arbete. Det är också nödvändigt att vi kan behålla vårt oberoende.

För att förtroendet för advokaterna ska bibehållas måste vi värna om våra kärnvärden: oberoende och lojalitet, konfidentialitet och avsaknad av intressekonflikt. Genom att arbeta enligt vår etik och goda advokatsed behåller vi förtroendet. Blir vi ifrågasatta och kritiserade, rätt- eller orättfärdigt, är det också viktigt att vi tar debatten, diskuterar och bemöter. Min uppfattning är att advokater ska och bör ventilera viktiga frågor i debatten.

Behovet att kritisera advokater kan bero på okunnighet. Okunskapen kan röra vårt etiska regelverk; vad det innebär och hur det efterlevs. Okunnigheten och ointresset kan också handla om advokatens ställning i rättssamhället och betydelsen av en oberoende advokatkår. Om man till exempel tror att advokatkåren finansieras av allmänna medel kan det kanske vara lätt att tycka att samfundet borde förstatligas.

En av Advokatsamfundets huvuduppgifter är att verka för en sammanhållen och enad advokatkår. Jag kommer att fortsätta bemöta felaktigheter och betona vikten av en oberoende advokatkår. Men ju fler av oss som tar ett ansvar att upplysa, desto bättre är förutsättningarna att informationen når fram. Vi ska vara stolta över vårt yrke. Det är angeläget att vi advokater, som en sammanhållen kår, månar om den viktiga särställning vi har i vår demokratiska rättsstat.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se